Αρχειακές Συλλογές

Στις αρχειακές συλλογές του Ιστορικού Αρχείου Ομίλου Πειραιώς περιλαμβάνονται ιστορικά τεκμήρια, που συγκροτούνται από:

 

Αρχεία Τραπεζών και Οργανισμών

 • της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ, που ιδρύθηκε το 1916 με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς, Εμπορίου Βιομηχανίας και Ναυτιλίας»

 • της Τράπεζας Χίου, που ιδρύθηκε το 1919

 • των Γεωργικών Τραπεζών και Ταμείων, που λειτούργησαν στις αρχές του 20ού αιώνα και απορροφήθηκαν από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος μετά τη σύστασή της (Τράπεζα Μακεδονίας και Ηπείρου, Κοινωφελές Ταμείο Κρήτης)

 • της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, που ιδρύθηκε το 1929 και λειτούργησε ως αποκλειστικός φορέας άσκησης αγροτικής πίστης στη χώρα επί δεκαετίες. Το Αρχείο περιλαμβάνει τις εξής  σειρές:

 • της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος, που ιδρύθηκε το 1937 ως «Τράπεζα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού»

 • της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης, που ιδρύθηκε το 1979

 • της Πανελλήνιας Τράπεζας, που ιδρύθηκε το 2001

 • του Οργανισμού Τουριστικής Πίστεως (ΟΤΠ), που ιδρύθηκε το 1946 με σκοπό την άσκηση ξενοδοχειακής και τουριστικής πίστης

 • της Κεντρικής Επιτροπής Δανείων (ΚΕΔ), που λειτούργησε από το 1949 έως το 1954, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχεδίου Marshall στην Ελλάδα, με αρμοδιότητα τη διαχείριση και χορήγηση γεωργικών και βιομηχανικών δανείων και τη διαχείριση δανείων που είχαν χορηγηθεί από την American Mission for Aid to Greece (AMAG)

 • του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως (ΟΧΟΑ), που αντικατέστησε την Κεντρική Επιτροπή Δανείων το 1954, με αρμοδιότητες τη διαχείριση των δανείων AMAG και ΚΕΔ και των νέων προγραμμάτων αμερικανικής βοήθειας

 • του Οργανισμού Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΟΒΑ), που συστάθηκε το 1959 ως κρατικός φορέας μελέτης και προώθησης των έργων βιομηχανικής ανάπτυξης, με αποστολή την οργάνωση βιομηχανικών ζωνών και την ίδρυση μεγάλων βιομηχανιών

 • της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ), που ιδρύθηκε το 1964 από τη συγχώνευση των ΟΤΠ, ΟΧΟΑ και ΟΒΑ, με αποστολή την προώθηση της ανάπτυξης της βιομηχανίας, της ναυτιλίας και του τουρισμού.

Το Αρχείο περιλαμβάνει τις εξής σειρές:

 • Πρακτικά Δ.Σ. και Γ.Σ. ΕΤΒΑ
 • Γραμματεία Δ.Σ. και Επιτροπές
 • Πρωτόκολλο
 • Διεύθυνση Διοίκησης
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Διεύθυνση Συναλλαγών Εποπτείας και Εκτελέσεως Έργων
 • Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Διεύθυνση Γενικών Υπηρεσιών
 • Διεύθυνση Εποπτείας Δανείων/Ειδικών Πιστώσεων
 • Διεύθυνση Συμμετοχών
 • Διεύθυνση Επιθεώρησης
 • Διεύθυνση Υποκαταστημάτων
 • Διεύθυνση Προγραμματισμού 
 • Διεύθυνση ΠΑΒΥ/ΒΙΠΕ
 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Διεύθυνση Μελετών
 • Διεύθυνση Ανάπτυξης
 • Διεύθυνση Άντλησης Κεφαλαίων
 • Διεύθυνση Επενδύσεων και Ομίλου
 • Διεύθυνση Δικτύου και Εργασιών
 • Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής
 • Διεύθυνση Πιστωτικής Πολιτικής
 • Διεύθυνση Επενδύσεων
 • Δικαστικό 
 • Δάνεια
 • Μετοχές - Ομόλογα
 • Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΑΠ-ΕΤΒΑ)
 • Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΤΒΑ
 • Κατάστημα Θεσσαλονίκης
 • Κατάστημα Συγγρού
 • Κατάστημα Πανεπιστημίου
 • Κατάστημα Πάτρας
 • Κατάστημα Τρίπολης
 • Κατάστημα Ιωαννίνων
 • Κατάστημα Κοζάνης
 • Γραφείο Κολωνίας
 • Γραφείο Νέας Υόρκης

Αρχεία εταιρειών συμμετοχής ή/και δανειοδότησης από την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ). Αρκετές από αυτές τις εταιρείες λειτουργούσαν από τις αρχές του 20ού αιώνα, όπως:

 • Σίδηρος και Χάλυψ Ελλάδος, Βιομηχανική και Εμπορική ΑΕ
 • Σκαλιστήρης, Όμιλος Εταιρειών:

  - Ανώνυμος Εταιρεία Μεταλλείων Μεταλλευμάτων Βιομηχανίας και Ναυτιλίας
  - Μεταλλεία Βωξίτου Ελευσίνος Μεταλλευτικαί, Βιομηχανικαί και Ναυτιλιακαί Εργασίαι ΑΕ
  - Ανώνυμος Εταιρεία Επιχειρήσεων Μεταλλευτικών Βιομηχανικών και Ναυτιλιακών
  - Μακεδονικοί Λευκόλιθοι Ανώνυμος Μεταλλευτική, Βιομηχανική και Ναυτιλιακή Εταιρεία
  - Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρικών Στοιχείων «ΣΑΝΛΑΪΤ»
  - ΤΕΜΕΤΑ ΕΠΕ
  - Εμπορική, Μεταλλευτική, Βιομηχανική και Ναυτιλιακή ΑΕ
 • Τριανταφυλλόπουλος Χαρίτων, Επιχειρήσεις
 • Χριστοδούλου Χρυσόστομος, Βιομηχανία Άρτου ΚΡΙΣ-ΚΡΙΣ
 • ΩΜΕΓΑ ΑΕ, Βιομηχανικές Επενδύσεις

Αρχεία βιομηχανικών επιχειρήσεων, όπως:

 • Grecian Marbles (MARMOR) Ltd
 • Κώνστας, Αναστάσιος και Στέφανος, Γραφείο Μελετών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, δωρεά Στέφανου Αν. Κώνστα
 • Πετεινάρη Αφοί, Μηχανοποιείο, δωρεά Δανάης Καλογεράκη-Πετεινάρη
 • Ελληνική Βιομηχανία Υπολειμμάτων Νάφθης ΑΕ (ΕΛΒΥΝ), δωρεά Ιόλης Αντωνοπούλου
 • Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων, δωρεά ΕΙΕ

Αρχεία συλλογικών σωμάτων, όπως:

 • Εξωραϊστικός Σύλλογος Κηπουπόλεως Θυμάτων Ναζιστικής Κατοχής
 • Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως ΣυνΠΕ
  • Σύλλογος Μεταλλωρύχων Ερέτριας

Προσωπικά αρχεία, όπως: