Το βενετικό κτηματολόγιο της Βοστίτσας

Το βενετικό κτηματολόγιο της Βοστίτσας

Κωνσταντίνος Ντόκος, Γεώργιος Παναγόπουλος
Μορφωτικό Ινστιτούτο Αγροτικής Τράπεζας
Αθήνα 1993, σελ. 730, εικ. 98, πίν. 98, χάρτ. 1
ISBN 960-8405-11-4

€ 80