Αρχαιολογικά τεκμήρια βιοτεχνικών εγκαταστάσεων κατά τη Βυζαντινή εποχή, 5ος-15ος αιώνας, Αθήνα, 17-19 Μαΐου 2002

Αρχαιολογικά τεκμήρια βιοτεχνικών εγκαταστάσεων κατά τη Βυζαντινή εποχή, 5ος-15ος αιώνας, Αθήνα, 17-19 Μαΐου 2002

Αθήνα 2004,
σελ. 397, εικ. 316
ΙSΒΝ 960-244-82-1

€ 21,20

Η πρόσφατη συνειδητοποίηση της μεγάλης σημασίας που έχουν τα τεκμήρια της τεχνογνωσίας του βυζαντινού πολιτισμού οδηγούν στη μελέτη και την ανάδειξη τους, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό της γνώσης μας για άγνωστες πλευρές του Βυζαντίου. Ο τόμος αυτός έρχεται να καλύψει εν μέρει το μεγάλο κενό το οποίο υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία για τη βυζαντινή τεχνολογία, περιλαμβάνοντας εμπεριστατωμένα άρθρα που καλύπτουν όλο το χρονικό φάσμα από την Ύστερη Αρχαιότητα και τα Παλαιοχριστιανικά χρόνια έως την Ύστερη Βυζαντινή περίοδο. Tα "Αρχαιολογικά τεκμήρια βιοτεχνικών εγκαταστάσεων κατά τη Βυζαντινή εποχή, 5ος-15ος αι." αποτέλεσαν ειδικό θέμα του 22ου Συμποσίου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας το 2002.