Πληροφορίες για την τεχνολογία στις βενετοκρατούμενες ελληνικές περιοχές. Πρακτικά Ημερίδας – Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2005

Πληροφορίες για την τεχνολογία στις βενετοκρατούμενες ελληνικές περιοχές. Πρακτικά Ημερίδας – Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2005

Αθήνα 2007,
σ. 176, εικ. 39
ISBN 978-960-244-101-5

€ 15,90

Η έκδοση των Πρακτικών της Ημερίδας συγκεντρώνει τις εισηγήσεις ειδικών μελετητών για το ερευνητικό πρόγραμμα που οδήγησε στη σύσταση της ψηφιακής βάσης δεδομένων με θέμα την τεχνολογία και τεχνογνωσία των ελληνικών βενετοκρατούμενων περιοχών. H Βάση λειτουργεί στη Βιβλιοθήκη του ΠΙΟΠ και αριθμεί μεγάλο αριθμό σχεδίων, χαρτών και λοιπού εικονογραφικού υλικού, το οποίο συνοδεύεται από συνημμένο αρχειακό υλικό.
Ιστορικοί-βενετολόγοι, αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, αρχειονόμοι και ιστορικοί της χαρτογραφίας παρουσίασαν θέματα σχετικά με τις ποικίλες εκφάνσεις της τεχνολογικής προόδου εκείνης της εποχής, όπως αποτυπώνονται στην πλούσια αυτή βάση. Οι θεματικές που αναπτύσσονται, αφορούν τις πηγές για την ιστορία της τεχνολογίας στις βιβλιοθήκες και στα αρχεία της Βενετίας, την αξία τους σε σχέση με την αρχαιολογική έρευνα, την ανάπτυξη της ελληνικής χαρτογραφίας και τοπογραφίας, τους μάστορες και μηχανικούς μεταξύ Βενετίας και ελλαδικού χώρου, την εξέλιξη της οχυρωματικής μέσα από αρχειακά τεκμήρια, την ιστορία των αλυκών και των λοιμοκαθαρτηρίων. Ο τόμος, όπως αντίστοιχα και η Ημερίδα, κλείνει με τα συμπεράσματα και τη σημασία του ερευνητικού προγράμματος.