8.11.2011

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου "Αποκατάσταση τμήματος Κάστρου Ιωαννίνων για την δημιουργία Μουσείου Αργυροτεχνίας".

Στις 8 Νοεμβρίου 2011 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου "Αποκατάσταση τμήματος Κάστρου Ιωαννίνων για την δημιουργία Μουσείου Αργυροτεχνίας" σύμφωνα με την περί Δημοσίων Έργων ισχύουσα Νομοθεσία.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, ως Προϊσταμένη Αρχή, στην υπ' αριθ. 293/16.12.2011 Συνεδρία του, αποφάσισε την ανάθεση κατασκευής του έργου στην εταιρία ΕΡΓΟΣΥΝ Α.Τ.Ε. με συνολική προσφερθείσα δαπάνη 2.972.877,21 ευρώ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ή 3.629.195,47 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 4,62%. Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη στις 12 Μαρτίου 2012.