10.11.2015

Ανακοίνωση ανάθεσης έργου

Ανακοίνωση ανάθεσης έργου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του υποέργου 2 με τίτλο «Παραγωγή Εντύπου εκπαιδευτικού Υλικού» της πράξης «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο» (MIS 453683), ολοκληρώθηκε, κατόπιν της διενέργειας Ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού (ΦΕΚ 325/03-07-2015), η ανάθεση του έργου στην εταιρία POLARIS Εκδόσεις Ε.Π.Ε.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, ως Αναθέτουσα Αρχή, με την υπ' αριθμόν 359/28-09-2015  Συνεδρία του, αποφάσισε την κατακύρωση του έργου στην εταιρία POLARIS Εκδόσεις Ε.Π.Ε., έναντι του ποσού των 95.577,00 πλέον ΦΠΑ, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.

Η σύμβαση ανάθεσης έργου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 19110/ 03.11.2015) υπεγράφη στις 02.10.2015.