8.9.2014

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης επιστημονικών συντονιστών για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών φακέλων για την ύλη του ΓΕΛ – ΕΠΑΛ στο πλαίσιο της Πράξης Παυσανίας 2.0

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης επιστημονικών συντονιστών για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών φακέλων για την ύλη του ΓΕΛ – ΕΠΑΛ στο πλαίσιο της Πράξης Παυσανίας 2.0

Στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προσκόμισαν φάκελο συμμετοχής, νομίμως και εμπροθέσμως, και με την ακόλουθη σειρά οι παρακάτω τρείς (3) υποψήφιοι:

1)    ΜΑΡΙΑ ΛΕΤΣΙΟΥ, για τη θέση του μέλους Ομάδας Εργασίας ΓΕΛ – ΕΠΑΛ (Α.Π. εισερχομένων ΠΙΟΠ 508/02.09.2014).

2)    ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΕΛΕΝΤΗ, για τη θέση του Επιστημονικού Συντονιστή ΓΕΛ – ΕΠΑΛ (Α.Π. εισερχομένων ΠΙΟΠ 540/05.09.2014).

3)    ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΤΣΑ, για τη θέση του Επιστημονικού Συντονιστή ΓΕΛ – ΕΠΑΛ (Α.Π. εισερχομένων ΠΙΟΠ 541/05.09.2014).

 

Μετά το άνοιγμα των φακέλων, την εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας και την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας της Πρόσκλησης το έργο κατακυρώθηκε στην κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΕΛΕΝΤΗ.