27.3.2014

Διευκρινίσεις επί ερωτήσεων του διαγωνισμού για το Υ/Ε 4 «Οπτικοακουστικές παραγωγές (ντοκιμαντέρ)» της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»

Διευκρινίσεις επί ερωτήσεων του διαγωνισμού για το Υ/Ε 4 «Οπτικοακουστικές παραγωγές (ντοκιμαντέρ)» της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»

ΑΠ: 285/27.03.2014

Σε συνέχεια απάντησης που εκδόθηκε χθες 26.03.2014 (Α.Π. ΠΙΟΠ 273) έπειτα από σχετική ερώτηση η οποία αφορούσε το χρόνο ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην ακόλουθη διευκρίνιση:


Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία πρέπει να έχει απαραιτήτως ισχύ τουλάχιστον 8μηνες (δηλαδή έξι [6] μήνες, υποχρεωτική διάρκεια ισχύος προσφοράς, και δύο [2], επιπλέον, μήνες μετά τη λήξη του χρόνου προσφοράς), μπορεί να προσμετρηθεί είτε από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (01/04/2014), είτε από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (02/04/2014), είτε από την επομένη της διενέργειάς του (03/04/2014).

Γίνονται, δηλαδή, δεκτές ως προς τον εναρκτήριο χρόνο ισχύος τους και οι τρεις  αυτές ημερομηνίες.


Επίσης, διευκρινίζεται πως στο τεύχος με τα Παραρτήματα, και συγκεκριμένα στο Παράρτημα 1 [Π1] – Αίτησης Συμμετοχής σε Διαγωνισμό (σελ. 4/40), αναγράφεται εκ  παραδρομής παλαιότερος αριθμός πρωτοκόλλου (Α.Π. ΠΙΟΠ 325/12.11.2013) αντί για τον Α.Π. ΠΙΟΠ 332/26.02.2014 που είναι ο σωστός αριθμός πρωτοκόλλου της προκήρυξης. Αυτό, ωστόσο, δεν επηρεάζει την αίτηση συμμετοχής η οποία μπορεί να κατατεθεί ως έχει.