10.9.2014

Διευκρινίσεις - απαντήσεις επί ερωτήσεων για την προκήρυξη προμήθειας εξοπλισμού κοπής καλαμιώνων στο πλαίσιο του έργου Life Stymfalia

Διευκρινίσεις  - απαντήσεις επί ερωτήσεων για την προκήρυξη προμήθειας εξοπλισμού κοπής καλαμιώνων στο πλαίσιο του έργου Life Stymfalia

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Α.Π. 568 / 2.25

 

Θέμα: Διευκρινίσεις – Απαντήσεις επί ερωτήσεων για την Προκήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού κοπής καλαμιώνων στο πλαίσιο του έργου Life Stymfalia: sustainable management and financing of wetland biodiversitythe case of Lake Stymfalia.

 

Σχετικά με την Προκήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού κοπής καλαμιώνων στο πλαίσιο του έργου Life Stymfalia: sustainable management and financing of wetland biodiversity – the case of Lake Stymfalia, δημοσιεύονται σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014 διευκρινίσεις – απαντήσεις επί ερωτήσεων που υποβλήθηκαν στο ΠΙΟΠ εμπρόθεσμα, έως τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014. Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του τεύχους του διαγωνισμού:

 

1. Ερώτηση:

Δεδομένου ότι ο Π/Υ του έργου είναι 115.134 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 23% και λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο της σελίδας 27, όπου ζητείται ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες χρήσεις μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν θα γίνουν αποδεκτές προσφορές υποψηφίων αναδόχων των οποίων ο μέσος όρος των τριών τελευταίων ετών παρουσιάζει απόκλιση της τάξης του 3% από την απαίτηση που προδιαγράφεται, προκειμένου να μας δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στον εν λόγω Διαγωνισμό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το Δ.Σ. του ΠΙΟΠ έχει συστήσει, με την υπ’ αριθμ. 337 Συνεδρίαση, Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, με αρμοδιότητα να αποτελεί το αρμόδιο συλλογικό όργανο στο πλαίσιο του διαγωνισμού. Η εν λόγω Επιτροπή, μόνο κατά τη διαδικασία αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών, θα γνωμοδοτήσει σχετικά προς την αρμόδια Υπηρεσία, η οποία -με τη σειρά της- θα εισηγηθεί αρμοδίως στο Δ.Σ. του ΠΙΟΠ. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ. του ΠΙΟΠ.

Ως εκ τούτου, απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα θα δοθεί με γνωμοδότηση της Επιτροπής, η οποία θα συνέλθει κατά την ημερομηνία που έχει οριστεί για την αποσφράγιση των προσφορών, και όχι νωρίτερα. Στο στάδιο αυτό, σε καμία περίπτωση το ΠΙΟΠ δεν αποθαρρύνει τον πιθανό υποψήφιο να υποβάλει προσφορά, ωστόσο δεν μπορεί να προκαταβάλει τόσο τη γνωμοδότηση της Επιτροπής, όσο και την τελική απόφαση του Δ.Σ.

 

2. Ερώτηση:

Επειδή δεν αναφέρεται ξεκάθαρα ποιος είναι Αρ. Διακήρυξης, παρακαλώ γνωρίστε μας αν στον φάκελο της προσφοράς μας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον «Α.Π. Δ.Σ. ΠΙΟΠ 337» όπου αυτός απαιτείται ως αρ. διακήρυξης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο αριθμός της Διακήρυξης είναι όντως ο Δ.Σ. ΠΙΟΠ 337, όπως αναφέρεται στη σελ. 2 του τεύχους της προκήρυξης.

 

3. Ερώτηση:

Στην σελ. 26 και παρ. 3.3 αναφέρεται πως «εάν ο προσφέρων είναι Ε.Ε. πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού… από το αρμόδιο Πρωτοδικείο… Έναρξη επιτηδεύματος»

Πλέον, επειδή τα καταστατικά των εταιρειών εκδίδονται από το ΓΕΜΗ, παρακαλώ επιβεβαιώστε μας (α) ότι το καταστατικό της εταιρείας μας, συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό με την σύσταση και όλες τις τροποποιήσεις από το ΓΕΜΗ θα καλύψουν την απαίτηση της παραγράφου. Ακόμη, επειδή με βάση το Ν. 4250/2014, η επικύρωση φωτοαντιγράφων έχει καταργηθεί, παρακαλώ επιβεβαιώστε μας (β) πως απλό φωτοαντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος θα γίνει αποδεκτό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ως προς το πρώτο σκέλος της ερώτησης, επιβεβαιώνεται ότι το καταστατικό της εταιρείας, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό σύστασης και όλες τις τροποποιήσεις από το ΓΕΜΗ καλύπτει την απαίτηση της παραγράφου. Ως προς το δεύτερο σκέλος σημειώνουμε πως σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 οι διατάξεις του Νόμου αυτού εφαρμόζονται στο Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Επομένως δεν έχουν εφαρμογή στο ΠΙΟΠ και ως εκ τούτου όπου από την προκήρυξη ζητούνται επικυρωμένα αντίγραφα εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση επικύρωσης και απλό φωτοαντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος ΔΕΝ θα γίνει δεκτό.

 

4. Ερώτηση

Στη σελ. 27 και στην παράγραφο διευκρίνισης της παρ. 6 αναφέρεται πως: «σε περίπτωση που… αναπληρωθούν με ένορκη Βεβαίωση υποψηφίου Αναδόχου». Επειδή την εταιρεία μας δεσμεύουν 2 φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι από κοινού ή και ο καθένας ξεχωριστά εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές, παρακαλώ επιβεβαιώστε μας πως αρκεί ένορκη βεβαίωση μόνον ενός από τους δύο διαχειριστές και δεν απαιτούνται ένορκες βεβαιώσεις και από τους δύο διαχειριστές.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον η εταιρεία σας ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 8 καλύπτουν τις ανάγκες για την υποβολή του Φακέλου Δικαιολογητικών, και δεν προκύπτει ανάγκη για την αναπλήρωση εγγράφων με ένορκη βεβαίωση. Σε άλλη περίπτωση, εφόσον προκύπτει ξεκάθαρα από τη νομιμοποίηση της εταιρείας τόσο η από κοινού, όσο και η ξεχωριστή εκπροσώπηση, αρκεί η ένορκη βεβαίωση ενός από τους δύο διαχειριστές, αρκεί να ορίζεται, με την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, ως ο μοναδικός εκπρόσωπος για τους σκοπούς του διαγωνισμού.

 

5. Ερώτηση

Στη σελ. 43 και παρ. 4 αναφέρεται πως: «ο εξοπλισμός… να φέρει το σήμα CE… ως εκ τούτου, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει το αντίστοιχο πιστοποιητικό δήλωσης συμμόρφωσης CE”. Επειδή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται κατά την κατασκευή και παράδοση του μηχανήματος από τον κατασκευαστή, παρακαλώ επιβεβαιώστε μας πως στη φάση της κατάθεσης της προσφοράς μας θα είναι αρκετή μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105 που θα αναφέρει πως το πιστοποιητικό θα συνοδεύει το μηχάνημα κατά την παράδοσή του.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 του 1986, την οποία θα υπογράφει ο υποψήφιος στην οποία δηλώνεται ότι το σχετικό πιστοποιητικό θα συνοδεύει το μηχάνημα κατά την παράδοσή του.

 

6. Ερώτηση

Στη σελ. 43, παρ. 9 αναφέρεται πως «Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, στην οποία ανήκει… ότι έχει αποδεχτεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή»

Πέραν από το βασικό μηχάνημα κοπής καλαμιώνων, επειδή η Διακήρυξή σας ζητά ένα σύνολο μικρότερου εξοπλισμού τα οποία εισάγονται στην Ελλάδα από διανομέα από τον οποίο η εταιρεία μας θα προμηθευτεί τον εξοπλισμό, και ο οποίο εξοπλισμός είναι άμεσα διαθέσιμος και σε στοκ, παρακαλώ γνωρίστε μας εάν η απαίτηση αυτής της παραγράφου καλύπτεται με υπεύθυνη δήλωση του διανομέα αντί του κατασκευαστή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η απαίτηση καλύπτεται με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599 του 1986 του διανομέα.