7.8.2020

Ανακοίνωση για το έργο Culdile

Ανακοίνωση για το έργο Culdile

Σύμβαση Ανάθεσης Έργου για το έργο «Ψηφιοποίηση Αρχείου»
στο πλαίσιο της Πράξης «Πολιτιστικές διαστάσεις της βαθιάς μάθησης»
με το ακρωνύμιο CULDILE», Τ1ΕΔΚ-03785 – MIS 5030959

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου: «Ψηφιοποίηση Αρχείου» της Πράξης «Πολιτιστικές διαστάσεις της βαθιάς μάθησης» με το ακρωνύμιο CULDILE», Τ1ΕΔΚ-03785 – MIS 5030959), ολοκληρώθηκε κατόπιν διενέργειας Συνοπτικού Δημόσιου Διαγωνισμού, η ανάθεση του έργου στην εταιρία με την επωνυμία ΑRCALIA I.K.E.

Η Διευθύντρια του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, ως Προϊσταμένη Αρχή, με την υπ' αριθ. 405/27.07.2020 έγκρισή της, αποφάσισε την κατακύρωση του έργου στην ανωτέρω εταιρία, έναντι του ποσού των επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ (7.499,00 €), πλέον ΦΠΑ, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 05.08.2020 από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.