10.3.2015

Έναρξη διαβούλευσης: Ψηφιοποίηση Αρχείου «Ανασυγκρότηση & Bιομηχανική Aνάπτυξη στη μεταπολεμική Ελλάδα» (ΜΙΣ 496318)

Έναρξη διαβούλευσης: Ψηφιοποίηση Αρχείου «Ανασυγκρότηση και Bιομηχανική Aνάπτυξη  στη μεταπολεμική Ελλάδα» (ΜΙΣ 496318)

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς θέτει προς δημόσια διαβούλευση, για διάστημα δέκα ημερολογιακών ημερών, σχέδιο Διακήρυξης (Τεύχη Α και Β) Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», για την Οριζόντια Πράξη με τίτλο:

Ψηφιοποίηση Αρχείου «Ανασυγκρότηση & Bιομηχανική Aνάπτυξη
στη μεταπολεμική Ελλάδα» (ΜΙΣ 496318)

και τα κάτωθι επιμέρους στοιχεία:

Αναθέτουσα Αρχή: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
Προϋπολογισμός:
315.042,11 (χωρίς ΦΠΑ)
Προϋπολογισμός: 387.501,80 (με ΦΠΑ)

Διάρκεια: 5 μήνες

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ.

Παρακαλούμε, ενημερωθείτε για τη λήξη της διαδικασίας διαβούλευσης εδώ