14.1.2015

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις επί ερωτήσεων του διαγωνισμού για το Υποέργο 5: «Πολυμεσικές Διαδραστικές Εφαρμογές» της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις επί ερωτήσεων του διαγωνισμού για το Υποέργο 5: «Πολυμεσικές Διαδραστικές Εφαρμογές» της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»

Διευκρίνιση για το διαγωνισμό  του Υποέργου 5: «Πολυμεσικές Διαδραστικές Εφαρμογές» της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»

 

Εκδόθηκε σήμερα Τετάρτη 14/01/2015  (Α.Π. ΠΙΟΠ: 6/2.10.5.) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ για την Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Υποέργο 5: «Πολυμεσικές Διαδραστικές Εφαρμογές» της πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων».

 

Ταξινόμηση κατά CPV: 72212520-0: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων


Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 132.840,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19/01/2015 και ώρα 17:00 μ.μ, στην έδρα του ΠΙΟΠ (Αγγέλου Γέροντα 5, 105 58, Αθήνα).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων» -κωδ. ΟΠΣ 346842- του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ του Υ/Ε5: «Πολυμεσικές Διαδραστικές Εφαρμογές» της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»:

Διευκρινίζεται ότι στο άρθρο 17. Περιεχόμενα φακέλου Δικαιολογητικών > 17.2 Δικαιολογητικά απόδειξης τεχνικής – επαγγελματικής ικανότητας  και συγκεκριμένα στο Άρθρο 3: Ανθρώπινο δυναμικό (σελ. 57) εκ παραδρομής δεν αναγράφονται ως στοιχεία τεκμηρίωσης που πρέπει να κατατεθούν μαζί με την Προσφορά για το Διαγωνισμό τα Αντίγραφα τίτλου σπουδών ή οι αντίστοιχοι τίτλοι πιστοποίησης ειδικότητας που αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα στο άρθρο Β.2. Δικαίωμα συμμετοχής – δικαιολογητικά > 11.  Κριτήρια επιλογής >  11.3. Ανθρώπινο Δυναμικό.

Επισημαίνεται ακόμη ότι:

  • Τα αντίγραφα τίτλων σπουδών (ή οι αντίστοιχοι τίτλοι πιστοποίησης ειδικότητας) δεν απαιτείται να έχουν επικυρωθεί από εκδότη φορέα (σχολή, πανεπιστήμιο, κλπ) ή από δημόσιο φορέα ή δικηγόρο.
  • Ειδικά για τον παραγωγό γίνονται δεκτά είτε Αντίγραφο  τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή αναγνωρισμένης, μέσης τουλάχιστον, σχολής επαγγελματικής εκπαίδευσης παραγωγών οπτικοακουστικών έργων είτε  Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.
  • Ο κάτοχος πτυχίου - τίτλου σπουδών από το εξωτερικό πρέπει να προσκομίσει και την ισοτιμία του πτυχίου – τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δεν θεωρείται τίτλος πιστοποίησης ειδικότητας.