20.11.2015

Ανακοίνωση για τη σύμβαση ανάθεσης έργου για το Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων

Ανακοίνωση για τη σύμβαση ανάθεσης έργου για το Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του Yποέργου  6: «Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός», της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»,  ολοκληρώθηκε, κατόπιν διενέργειας δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (ΦΕΚ 355/17.07.2015),  η ανάθεση του έργου στην εταιρία με την επωνυμία ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, ως Προϊσταμένη Αρχή, με την υπ' αριθ. 361-23/10/15 Συνεδρία του, αποφάσισε την κατακύρωση του έργου στην ανωτέρω εταιρία, έναντι του ποσού των Πενήντα Εννέα Χιλιάδων Τετρακοσίων Ογδόντα Ευρώ (59.480 €),  πλέον ΦΠΑ, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.

Η σύμβαση ανάθεσης έργου,  κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ: (ΑΠ: 5993/Β1/2240) /10.11.2015) υπογράφηκε στις 20.11.2015 με τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.