7.7.2015

Απαντήσεις για το διαγωνισμό του ΥΕ 6: «Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός» για το Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων

Απαντήσεις για το διαγωνισμό του ΥΕ 6: «Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός» για το Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις επί ερωτήσεων του διαγωνισμού για το Υποέργο 6: «Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός»  της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»

 

Εκδόθηκαν σήμερα Τρίτη 08/07/2015  (Α.Π. ΠΙΟΠ: 449/2.10.5.) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ για την Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το Υποέργο 6: «Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός»  της πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων».

 

Ταξινόμηση κατά CPV: 32322000-6: Εξοπλισμός πολυμέσων


Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 75.030,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 13/07/2015 και ώρα 17:00 μ.μ, στην έδρα του ΠΙΟΠ (Αγγέλου Γέροντα 5, 105 58, Αθήνα).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων» -κωδ. ΟΠΣ 346842- του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Υ/Ε6: «Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός» της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»:

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Στο είδος 3.3 Mini/Tiny Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, αναφέρεται η προδιαγραφή «Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) κατά μέγιστο 22.0 cm x 22.0 cm x 8 cm». Το μέγιστο που αναφέρεται αφορά κάθε διάσταση ξεχωριστά ή το συνολικό όγκο? πχ. Ένα μηχάνημα 23.0 cm x 19.0 cm x 8 cm θα γινόταν αποδεκτό?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το μέγιστο αφορά το συνολικό όγκο των Mini/Tiny Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές για ένα μοντέλο Mini/Tiny ηλεκτρονικό υπολογιστή που ανάλογα με την εταιρία διαφοροποιείται 1 με 2 εκατοστά, επομένως γίνεται αποδεκτό.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Στο είδος 3.4 Επαγγελματικό μόνιτορ LED 40" με αισθητήρα κίνησης, αναφέρεται η προδιαγραφή «Διαγώνιος = 40 ιντσών σε συχνότητα κατ’ ελάχιστον 100Hz». Ένα μόνιτορ 42’’ θα θεωρούνταν καλύτερο ή οι 40’’ είναι μια απολύτως δεσμευτική προδιαγραφή?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι διαστάσεις των οθονών είναι δεσμευτικές λόγω και των προδιαγραφών  των ειδικών  κατασκευών και πλαισίων στήριξής τους στους χώρους του Μουσείου.