9.12.2014

Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων: Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό του Υ/Ε 2

Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων: Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό  του Υ/Ε 2

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις επί ερωτήσεων του διαγωνισμού για το Υποέργο 2: «Κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών εκθετικών κατασκευών, γενικού μουσειακού φωτισμού και λοιπής επίπλωσης της μόνιμης έκθεσης» της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»

 

Εκδόθηκαν σήμερα Τρίτη 09/12/2014  (Α.Π. ΠΙΟΠ: 797) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ για την Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Υποέργο 2: «Κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών εκθετικών κατασκευών, γενικού μουσειακού φωτισμού και λοιπής επίπλωσης της μόνιμης έκθεσης» της πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων».

Ταξινόμηση κατά CPV:

39154000-6         Εξοπλισμός εκθέσεων

31500000-1         Φωτιστικός Εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες


Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 1.039.880,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 18/12/2014 και ώρα 17:00 μ.μ, στην έδρα του ΠΙΟΠ (Αγγέλου Γέροντα 5, 105 58, Αθήνα).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων» -κωδ. ΟΠΣ 346842- του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Υ/Ε2: «Κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών εκθετικών κατασκευών, γενικού μουσειακού φωτισμού και λοιπής επίπλωσης της μόνιμης έκθεσης» της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Η εταιρεία μας χχχ ασχολείται με τον κλάδο των ξυλουργικών εργασιών και μέσα στο πέρασμα των χρόνων μετά από σημαντικές οικονομικές επενδύσεις τόσο σε κτιριακό-υλικό εξοπλισμό, όσο και σε εξειδικευμένο προσωπικό έχουμε καταφέρει να κατέχουμε ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς, τόσο στο εσωτερικό της χώρας μας, όσο και στο εξωτερικό με συνεργασίες που ανανεώνονται διαρκώς. Πρόσφατα η εταιρεία μας απορρόφησε την εταιρεία χχχ η οποία εξειδικεύεται στον τομέα κατασκευής μουσειακού εξοπλισμού με έναν όγκο εργασιών που ξεπερνά τα 20 μουσεία (Δημοσίου αλλά και Ιδιωτικού τομέα.). Η προσθήκη της παραπάνω τεχνογνωσίας στο δυναμικό της επιχείρησης μας σε συνδυασμό με τις τεχνικές μας δυνατότητες, μας κάνουν κάτι παραπάνω από σίγουρους πως μπορούμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο στην κατασκευή του μουσειολογικού εξοπλισμού όπου ζητάτε, διά την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού του Υποέργου 2 κατασκευή ,προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών εκθετικών κατασκευών ,γενικού μουσειακού φωτισμού και λοιπής επίπλωσης της μόνιμης έκθεσης για το «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων».

Αναφορικά με τους όρους συμμετοχής, όπου θα πρέπει να επιδείξουμε έργο αντίστοιχο, οικονομικά και κατασκευαστικά στον αντίστοιχο τομέα κατά την τελευταία 3ετία ύψους 500.000 € τουλάχιστον, θα θέλαμε να επισημάνουμε πως τα τελευταία έτη ο τομέας της κατασκευής μουσειακού εξοπλισμού δέχτηκε σοβαρό πλήγμα και η εταιρείας μας προσανατολίστηκε και σε άλλα πεδία αγορών και κατασκευής (μεταξύ αυτών και καταστήματα της τράπεζας Πειραιώς – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), ώστε να εξασφαλιστεί η ευμάρεια της, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η τεχνογνωσία η οποία διαθέτει δεν είναι σημαντική ώστε να περιορίζεται στην περίοδο της τελευταίας 3ετίας. Ο αριθμός των αντίστοιχών έργων όπου έχουμε συνεργαστεί σε αυτόν τον τομέα με τον κύριο χχχ ξεπερνά τα 10, ενώ η εταιρεία χχχ από μόνη της μετρά παραπάνω από 20 αρχαιολογικά και θεματικά μουσεία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I). Η ενασχόληση μας είχε να κάνει με την κατασκευή ειδικών μουσειακών προθηκών, τον μουσειακό φωτισμό (γενικός φωτισμός χώρου και προθηκών) όπως και την κατασκευή –εφαρμογή του εποπτικού υλικού του χώρου, αλλά και τις ξυλουργικές εργασίες, όπου απαιτούνταν κατά περίπτωση και όλα αυτά σύμφωνα με τους αυστηρότατους όρους που έθετε η εκάστοτε εφορεία αρχαιοτήτων – μελετητικό γραφείο – αρμόδιο όργανο ιδιωτικού τομέα. Με δεδομένο επίσης ότι η οικονομική μας δυνατότητα ξεπερνά κατά πολύ τις ελάχιστες απαιτήσεις που θέτετε (όχι μόνο στην 3ετία, αλλά σε ετήσια βάση) θεωρούμε άδικο τον συγκεκριμένο όρο και θα θέλαμε να γνωρίζουμε το εάν στην δική μας περίπτωση αποτελεί αιτία αποκλεισμού μίας τέτοιας εταιρείας για καθαρά τυπικούς και σε καμία περίπτωση ουσιαστικούς λόγους.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα ούτως ώστε να προβούμε σε όλες τις ανάλογες ενέργειες για την συμμετοχή μας ή μη στον διαγωνισμό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στο μέρος Β: Γενικοί και ειδικοί όροι ΔιαγωνισμούΒ.2:  Δικαίωμα συμμετοχής – δικαιολογητικά > 11. Κριτήρια > 11.2. Συναφής με το έργο ενασχόληση (σελ 62), ορίζεται ότι:


 (…) O υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον ένα αντίστοιχο έργο κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών (2011, 2012, 2013). Αντίστοιχο Έργο ορίζεται κατασκευή και εγκατάσταση ειδικών εκθετικών κατασκευών (μουσειακές προθήκες και πινακίδες) και η προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού φωτισμού, σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος (μουσεία, χώροι διάσωσης βιομηχανικής κληρονομιάς), συμβατικής αξίας μεγαλύτερης ή ίσης με το ποσό κατ’ ελάχιστο των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€), χωρίς ΦΠΑ. Η παραπάνω κάλυψη μπορεί να προκύπτει από ένα έργο εντός του άνωθεν αναφερομένου διαστήματος, ή από ένα έως και τρία έργα, που ολοκληρώθηκαν κατά την ίδια περίοδο αναφοράς (…)

Κατά συνέπεια Αντίστοιχο (ή Αντίστοιχα) Έργα συμβατικής αξίας μεγαλύτερης ή ίσης με το ποσό κατ’ ελάχιστο των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€), χωρίς ΦΠΑ, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο αναφοράς, δηλαδή, κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων ετών (2011, 2012, 2013).