17.4.2015

Μουσείο Μαστίχας Χίου: Διευκρινίσεις επί ερωτήσεων διαγωνισμού για την ανάθεση του Υποέργου 2

Μουσείο Μαστίχας Χίου: Διευκρινίσεις επί ερωτήσεων διαγωνισμού για την ανάθεση του Υποέργου 2

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις επί ερωτήσεων του διαγωνισμού για την «Κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών εκθετικών κατασκευών και λοιπής επίπλωσης της μόνιμης έκθεσης» της πράξης «Μουσείο Μαστίχας Χίου» 

 

Εκδόθηκαν σήμερα 17/4/2015 (Α.Π. ΠΙΟΠ 236/2.10.6/17.04.2015) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ για την Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών εκθετικών κατασκευών και λοιπής επίπλωσης της μόνιμης έκθεσης» της πράξης Μουσείο Μαστίχας Χίου».

Ταξινόμηση κατά CPV: 39154000-6: Εξοπλισμός εκθέσεων

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 605.691,05€, χωρίς ΦΠΑ, (745.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 24/4/2015 και ώρα 17:00 μ.μ, στην έδρα του ΠΙΟΠ (Αγγέλου Γέροντα 5, 105 58, Αθήνα).

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του τεύχους του διαγωνισμού:

1η Ερώτηση: Σύμφωνα με τον ανοικτό διαγωνισμό σας για το έργο: Υποέργο 2: «Κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών εκθετικών κατασκευών και λοιπής επίπλωσης της μόνιμης έκθεσης» της πράξης «Μουσείο Μαστίχας Χίου», θα πρέπει να κατατεθεί, ως δείγμα, κατασκευή επίτοιχης προθήκης με λαμπτήρες φθορισμού που φέρει προθήκη από Plexiglass και εκτύπωση κειμένου και εποπτικού υλικού. Συγκεκριμένα προσδιορίζεται η προθήκη Γ.2: γραπτά τεκμήρια από το αρχείο της Ε.Μ.Χ. (παρ. 4.2.1.1, σελ. 56).

Η παραπάνω προθήκη είναι συνολικών διαστάσεων 3,00μ. πλάτους και 2,00μ. ύψους, και θα ήταν δύσκολη η μεταφορά και αποθήκευση στο χώρο σας. Για το λόγο αυτό προτείνουμε την κατασκευή δείγματος διαστάσεων 0,60μ. πλάτους και 2,00μ. ύψους, ικανού να φέρει όλα τα χαρακτηριστικά του επιθυμητού δείγματος με μια μόνο προθήκη από Plexiglass. Θα θέλαμε την επιβεβαίωσή σας στην πρότασή μας για την παραπάνω κατασκευή δείγματος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο σκοπός της υποβολής δείγματος στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού είναι να τεκμηριωθεί η καλή ποιότητα του παραδοτέου, η ποιότητα της κατασκευής και των υλικών, και κατά συνέπεια η πλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών του έργου. Υπό αυτό το πρίσμα θα εξετάσει η Επιτροπή τα δείγματα που θα κατατεθούν, χωρίς να θεωρεί κώλυμα το διαφορετικό μέγεθος της κατασκευής.