16.7.2015

Ανακοίνωση ανάθεσης για το Μουσείο Μαστίχας Χίου

Ανακοίνωση ανάθεσης για το Μουσείο Μαστίχας Χίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ


Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του Υποέργου 2 του έργου «Μουσείο Μαστίχας Χίου»: Κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών εκθετικών κατασκευών και λοιπής επίπλωσης της μόνιμης έκθεσης της πράξης Μουσείο Μαστίχας Χίου, ολοκληρώθηκε, κατόπιν της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού (Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2015/S 060-104933, Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 100/27.3.2015), η ανάθεση του έργου στην εταιρεία Τέτραγκον Ε.Π.Ε. Μελετητική Κατασκευαστική Εταιρία.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, ως Αναθέτουσα Αρχή, με την υπ' αριθμόν 350/9.6.2015 Συνεδρία του, αποφάσισε την κατακύρωση του έργου στην εταιρεία Τέτραγκον Ε.Π.Ε. Μελετητική Κατασκευαστική Εταιρία, έναντι του ποσού των 676.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.

Η σύμβαση ανάθεσης έργου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 3888/Β1/03.57.01.02.1280/29.6.2015) υπεγράφη στις 10/7/2015.