26.5.2015

Ανακοίνωση ανάθεσης για το Μουσείο Μαστίχας Χίου

Ανακοίνωση ανάθεσης για το Μουσείο Μαστίχας Χίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του Υποέργου 5 του έργου «Μουσείο Μαστίχας Χίου»: Γραφιστική σύνθεση εποπτικού υλικού, ολοκληρώθηκε, κατόπιν της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, η ανάθεση του έργου στην εταιρεία Stage Design Office Ε.Π.Ε.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, ως Αναθέτουσα Αρχή, με την υπ' αριθμόν 349/28.04.2015 Συνεδρία του, αποφάσισε την κατακύρωση του έργου στην εταιρεία Stage Design Office Ε.Π.Ε., έναντι του ποσού των 30.500,00€ πλέον ΦΠΑ 23%, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.

Η σύμβαση ανάθεσης έργου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2963/Β1/03.57.01.02/952 της 14/5/2015) υπεγράφη στις 21/5/2015.