17.4.2015

Ανακοίνωση ανάθεσης σύμβασης: Υποέργο 6 της πράξης Μουσείο Μαστίχας Χίου

Ανακοίνωση ανάθεσης σύμβασης: Υποέργο 6 της πράξης Μουσείο Μαστίχας Χίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του Υποέργου 6 του έργου «Μουσείο Μαστίχας Χίου»: Ανάπτυξη και εγκατάσταση οπτικοακουστικών παραγωγών, πολυμεσικών εφαρμογών και σχετικού λογισμικού, ολοκληρώθηκε, κατόπιν της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού (Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014/S 216-382420, ΦΕΚ 683/7.11.2014, Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων), η ανάθεση του έργου στην Κοινοπραξία «ΓΝΩΜΩΝ – HUB – 2MONOCHANNELS».

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, ως Αναθέτουσα Αρχή, με την υπ' αριθμόν 347/1.02.2015 Συνεδρία του, αποφάσισε την κατακύρωση του έργου στην Κοινοπραξία «ΓΝΩΜΩΝ – HUB – 2MONOCHANNELS», έναντι του ποσού των 477.744,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.

Η σύμβαση ανάθεσης έργου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 1281/Β1/03.57.01.02/401 της 6/3/2015) υπεγράφη στις 2/4/2015.