3.3.2015

Μουσείο Μαστίχας Χίου: Διευκρινίσεις για το Υ/E 5 "Γραφιστική Σύνθεση Εποπτικού Υλικού"

Μουσείο Μαστίχας Χίου: Διευκρινίσεις για το Υ/E 5 "Γραφιστική Σύνθεση Εποπτικού Υλικού"

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις επί ερωτήσεων του διαγωνισμού για το Υποέργο 5: «Γραφιστική σύνθεση εποπτικού υλικού» της πράξης «Μουσείο Μαστίχας Χίου»

Εκδόθηκαν σήμερα Τρίτη 3/03/2015 (Α.Π. ΠΙΟΠ:130/03.03.15) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ για την Προκήρυξη Πρόχειρου  διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το Υποέργο 5: «Γραφιστική σύνθεση εποπτικού υλικού» της πράξης «Μουσείο Μαστίχας Χίου»

Ταξινόμηση κατά CPV: 79822500-7 Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού

 

Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε  38.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 6/3/2015 και ώρα 17:00 μ.μ. στην έδρα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, (Αγγέλου Γέροντα 6, 105 58, Αθήνα).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Μουσείο Μαστίχας Χίου» -κωδ. ΟΠΣ 346862- του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ του Υ/Ε5: «Γραφιστική σύνθεση εποπτικού υλικού» της πράξης «Μουσείο Μαστίχας Χίου»

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η

Στο άρθρο 17  «Δικαιολογητικά συμμετοχής και Επάρκειας»  και ειδικότερα στο σημείο 17.1.4.2. ζητείται για τις Ε.Π.Ε. να υποβάλουν μεταξύ άλλων πιστοποιητικό τροποποιήσεων του καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας. Η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται από το ΓΕΜΗ και απαιτεί δύο έως τέσσερις ημέρες. Σε περίπτωση που καθυστερήσει η έκδοση μπορεί να γίνει αποδεκτή η κατάθεση του αριθμού πρωτοκόλλου συνοδευόμενο από μία υπεύθυνη δήλωση για την μετέπειτα προσκόμιση του πιστοποιητικού.

 

Απάντηση:

Σε αυτή την περίπτωση γίνεται αποδεκτή η κατάθεση του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης, συνοδευόμενο από μια υπεύθυνη δήλωση για την άμεση κατάθεση του πιστοποιητικού άμα την έκδοση του.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δεν προσκομιστεί στη συνέχεια, ο υποψήφιος θα αποκλείεται από το διαγωνισμό.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η

Δεδομένου ότι δεν έχει γίνει ακόμα η έκδοση του ισολογισμού για το έτος 2014 καθόσον το περιθώριο για την σύνταξη τον ισολογισμό έως την 31/03/2015, μπορεί να γίνει αποδεκτή η κατάθεση  στη θέση του ισολογισμού  το ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ( ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ) για το έτος 2014;

 

Απάντηση:

Σε περίπτωση μη έκδοσης του ισολογισμού για το οικονομικό έτος 2014, αντ’ αυτού γίνεται αποδεκτή η κατάθεση των:

  1. Ισοζύγιο Γενικού καθολικού και
  2. Ισοζύγιο με 31/12/2014.