8.7.2015

Διευκρινίσεις διαγωνισμού Μουσείων Μαστίχας Χίου και Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων

Διευκρινίσεις διαγωνισμού Μουσείων Μαστίχας Χίου και Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις επί ερωτήσεων του διαγωνισμού για την ανάθεση των Υποέργων ΜΑΙΥ8 και ΜΜΧ Υ10 «Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός των πράξεων Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων και Μουσείο Μαστίχας Χίου»

 

 

Εκδόθηκαν σήμερα 8/7/2015 (Α.Π. ΠΙΟΠ 450/2.10.6, 2.10.5/8.7.2015) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ για την Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση των Υποέργων ΜΑΙΥ8 και ΜΜΧ Υ10«Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός των πράξεων Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων και Μουσείο Μαστίχας Χίου».

 

Ταξινόμηση κατά CPV: 39000000 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού.

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 246.065,04€, χωρίς ΦΠΑ, (302.660,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20/7/2015 και ώρα 17:00 μ.μ, στην έδρα του ΠΙΟΠ (Αγγέλου Γέροντα 5, 105 58, Αθήνα).

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του τεύχους του διαγωνισμού:

1η Ερώτηση: Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε σχετικά με το διαγωνισμό «Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός» των πράξεων «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων» και «Μουσείο Μαστίχας Χίου». Στην προσφορά μας πρέπει να προσφέρουμε σε όλα τα είδη υποχρεωτικά, δηλαδή ο ανάδοχος θα είναι ένας για όλα τα είδη; Επίσης ο ανάδοχος θα είναι ένας και για τα δύο τα μουσεία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο ανάδοχος θα είναι ένας για όλα τα είδη και για τα δύο μουσεία, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο Β.1 της διακήρυξης «Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του έργου», καθώς και στο άρθρο Β4.2 (απόρριψη προσφορών), σημείο 11 «Προσφορά που αφορά μόνο σε μέρος του Έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων προϊόντων.

 

  

 

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ