24.9.2015

Διευκρινίσεις διαγωνισμού προμήθειας επίπλων Μουσείων Μαστίχας και Αργυροτεχνίας

Διευκρινίσεις διαγωνισμού προμήθειας επίπλων Μουσείων Μαστίχας και Αργυροτεχνίας

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις επί ερωτήσεων του διαγωνισμού για την ανάθεση των Υποέργων ΜΑΙ Υ8 και ΜΜΧ Υ10 «Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός» των πράξεων «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων» και «Μουσείο Μαστίχας Χίου»

 

Εκδόθηκαν σήμερα 24/9/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ για την Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση των Υποέργων ΜΑΙ Υ8 και ΜΜΧ Υ10 «Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός» των πράξεων «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων» και «Μουσείο Μαστίχας Χίου».

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού.

Ο προϋπολογισμός του Έργου, που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών, ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εξήντα τεσσάρων Ευρώ και τεσσάρων λεπτών € 246.065,04 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, (302.660,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), το οποίο είναι το ανώτερο όριο υποβολής προσφορών. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 1/10/2015 και ώρα 17:00 μ.μ, στην έδρα του ΠΙΟΠ (Αγγέλου Γέροντα 5, 105 58, Αθήνα).

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του τεύχους του διαγωνισμού και αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας υποβολής ερωτήσεων (21/9/2015, στις 17:00) τέθηκαν υπόψη της Αναθέτουσας Αρχής οι ακόλουθες ερωτήσεις:

  1. Σχετικά με τον διαγωνισμό της 2/10/2015 με αντικείμενο την ανάθεση των υποέργων ΜΑΙ και ΜΜΧ Υ10 "Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός" των πράξεων "Μουσείο Μαστίχας Χίου" και "Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων", σύμφωνα με την με αριθμ. Δ.Σ. ΠΙΟΠ 356/31.7.2015 Διακήρυξή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν υπάρχει κάποιος πίνακας με τις ενδεικτικές τιμές των ειδών της προσφοράς, από τη δική σας πλευρά, βάσει των οποίων τιμών θα διαμορφώσουμε κι εμείς την προσφορά μας ανάλογα, ή αν θα πρέπει να μην βάλουμε αναλυτικές τιμές για κάθε είδος, παρά μόνο συνολικό ποσό για κάθε Μουσείο?

Απάντηση: Δεν υπάρχει αναλυτικός πίνακας με τις ενδεικτικές τιμές των ειδών. Στο άρθρο Β.1.2 αποτυπώνεται η κατανομή του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά υποέργο και ανά μουσείο. Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Β.3.2.3, με χρήση των προτύπων του παραρτήματος Γ.3 (Πίνακες οικονομικής προσφοράς).

  1. Σχετικά με τις κυλιόμενες αρχειοθήκες: Ποιες είναι κατά προσέγγιση οι διαστάσεις κάθε αρχειοθήκης διπλής όψης; Ποιο είναι το βάθος των ραφιών; Πόσα είναι κατά προσέγγιση τα ράφια φόρτωσης καθ’ ύψος, ή εναλλακτικά, ποια είναι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ραφιών;

Απάντηση: Οι συνολικές διαστάσεις του συστήματος, βάσει του διαθέσιμου χώρου, είναι Π4.00χΜ12.60χΥ2.00μ. Κατά προσέγγιση οι διαστάσεις της αρχειοθήκης διπλής όψης είναι Μ4.00χΠ0.90χΥ2.00μ., και το βάθος των ραφιών περίπου 45 εκ. Βάσει της μελέτης, το σύστημα αποτελείται από δυο μονές αρχειοθήκες στα δυο άκρα και 11 διπλής όψης. Με βάση τις παραπάνω διαστάσεις έχουν υπολογιστεί περίπου 480 τρέχοντα μέτρα ραφιών που αντιστοιχούν χονδρικά σε 5 ράφια καθ’ ύψος, ανά περίπου 40 εκ.

  1. Αναφορικά με τις κυλιόμενες αρχειοθήκες θα μπορούσαμε να έχουμε μια κάτοψη του χώρου που θα εγκατασταθούν οι αρχειοθήκες; Θα μας βοηθούσε στην σύνταξη πιο οικονομικής προσφοράς. Επίσης έχουμε τις παρακάτω ερωτήσεις: Οι Διαστάσεις μονάδας (μήκος Χ βάθος Χ ύψος) αναφέρονται στο συνολικό χώρο που θα τοποθετηθεί η μονάδα; Τρέχοντα μέτρα αποθήκευσης: αναφέρεται σε συνολικά ή ωφέλιμα τρέχοντα μέτρα; Στις τελευταίες συστοιχίες στην σταθερή πλάτη θα υπάρχει συρόμενη πόρτα για να κλείνει η πλευρά; Μια κάτοψη θα βοηθούσε πολύ στην κοστολόγηση του έργου.

Παρέχεται ηλεκτρονικά κάτοψη του χώρου (για μεταφόρτωση, πατήστε εδώ). Για τις επιμέρους ερωτήσεις, παρακαλούμε λάβετε υπόψη τα περιγραφόμενα στην τεχνική περιγραφή, στην οποία γίνεται σαφές ότι α) κατά προσέγγιση οι διαστάσεις της αρχειοθήκης διπλής όψης είναι Μ4.00χΠ0.90χΥ2.00μ., οι διαστάσεις της αρχειοθήκης μονής όψης είναι Μ4.00χΠ0.45χΥ2.00μ., β) τα τρέχοντα μέτρα αναφέρονται στα συνολικά τρέχοντα μέτρα και γ) δεν περιγράφεται πόρτα -καθώς οι αρχειοθήκες τοποθετούνται σε κλειστό χώρο- αλλά σύστημα κλειδώματος των αρχειοθηκών, για την ασφάλεια και προστασία των αρχείων.