23.11.2015

Ανακοίνωση ανάθεσης σύμβασης κατασκευής μακετών

Ανακοίνωση ανάθεσης σύμβασης κατασκευής μακετών

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του Υποέργου 14 του έργου «Μουσείο Μαστίχας Χίου»: «Τεκμηρίωση, συντήρηση, μεταφορά, εγκατάσταση και αποθήκευση εκθεμάτων και αντικειμένων της μόνιμης συλλογής», ολοκληρώθηκε, κατόπιν της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού (Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2015/S 136-250854, Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 355/17.07.2015), η ανάθεση του έργου στην Ένωση νομικού και φυσικού προσώπου «Θεοφιλάκος Π. & Γεωργιάδης Γ. Ο.Ε.» και Στεφανίδης Χρήστος.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, ως Αναθέτουσα Αρχή, με την υπ' αριθμόν 362/29.10.2015 Συνεδρία του, αποφάσισε την κατακύρωση του έργου στην Ένωση νομικού και φυσικού προσώπου «Θεοφιλάκος Π. & Γεωργιάδης Γ. Ο.Ε.» και Στεφανίδης Χρήστος, έναντι του ποσού των 210.207,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.

Η σύμβαση ανάθεσης έργου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 5895/Β1/2229/9.11.2015) υπεγράφη στις 20/11/2015. 

 

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ