Τεχνογνωσία στη λατινοκρατούμενη Ελλάδα. Ημερίδα, Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 1997

Τεχνογνωσία στη λατινοκρατούμενη Ελλάδα. Ημερίδα, Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 1997

Αθήνα 2000,
σελ. 231, εικ. 102
ISBN 960-244-055-4

€ 12,72

Ο τόμος αυτός παρουσιάζει τις εισηγήσεις από την ημερίδα "Τεχνογνωσία και λατινοκρατούμενη Ελλάδα" που οργανώθηκε από τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, τον Φεβρουάριο του 1997. Στη συνάντηση αυτή ανακοινώθηκαν πορίσματα μελετών σχετικών με τη νομισματοκοπία, την υφαντουργία, την αγγειοπλαστική, την επεξεργασία της ζάχαρης, τους μηχανισμούς μέτρησης του χρόνου, την αρχιτεκτονική, την οικοδομική και οχυρωματική τέχνη, τη χαρτογράφηση, την τεχνολογία των εικόνων και τον υλικό πολιτισμό κατά την περίοδο της λατινοκρατίας στην Ελλάδα.