10.1.2007

Δίκτυο Παυσανίας 2.0

Δίκτυο Παυσανίας 2.0

Η πράξη «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο» αποτελεί μια καινοτόμο πρόταση για την ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών δράσεων και εκπαιδευτικού υλικού που συνδέουν το σχολείο με τον τόπο, τους φυσικούς πόρους, την παραγωγική ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και εν τέλει με το Μουσείο. Υλοποιείται από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και εφαρμόζεται στα Μουσεία που ανήκουν στο Δίκτυο Μουσείων του ΠΙΟΠ, στις ακόλουθες περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη (Μουσείο Μετάξης), Θεσσαλία (Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα), Πελοπόννησος (Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού), Βόρειο Αιγαίο (Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου).
(Περισσότερα:  http://www.piop.gr/el/Activities/Pafsanias.aspx)

 

Ταυτότητα πράξης

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2007 – 2013 – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Κωδικός προγράμματος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Πράξη: Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο
Προϋπολογισμός: Δημόσια Δαπάνη: 425,000.00€
Φορέας ΣΑ: 1012700 Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Απόφαση Ένταξης: Α.Π. ΕΥΔ ΕΚΔΒΜ 991/20.01.2014