6.9.2018

eΧνηλάτης

eΧνηλάτης

Το έργο στοχεύει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός συστήματος, το οποίο, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες χωρο-χρονικής διασύνδεσης πολλαπλών χώρων και γεγονότων περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, θα ανακαλύπτει και θα ενοποιεί σημασιολογικά πληροφορία από πολλαπλές πηγές, παρέχοντας στον τελικό χρήστη τη δυνατότητα οργάνωσης και υλοποίησης ολοκληρωμένων τουριστικών διαδρομών και περιηγήσεων. (Περισσότερα: https://e-xnilatis.gr)

Ταυτότητα πράξης

Χρηματοδότηση: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
Κωδικός Προγράμματος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»
Κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-00410
Τίτλος Προγράμματος: eξυπνη ΧωροχροΝικΗ οΛοκλήρωση περιβΑλλοντικών πολιΤιστικών και τουριστικών διαδρομών περιήγΗΣης
Ακρωνύμιο: e-Χνηλάτης
Διάρκεια προγράμματος: 6 Σεπτεμβρίου 2018 -5 Σεπτεμβρίου 2021
Προϋπολογισμός:  588.760,00 € 

Εταίροι:

  1. Συντονιστής Δικαιούχος: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ)
  2. Μελετητική Κατασκευαστική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ΤΕΤΡΑΓΚΟΝ
  3. LINK Technologies (ΛΙΝΚ Τεχνολογίες) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  4. Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης