12.4.2012

Πληροφορίες για την τεχνολογία από Αρχεία και Βιβλιοθήκες της Βενετίας

Πληροφορίες για την τεχνολογία από Αρχεία και Βιβλιοθήκες της Βενετίας

Πενταετές ερευνητικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, με αντικείμενο τον εντοπισμό πληροφοριών στα Αρχεία
και τις Βιβλιοθήκες της Βενετίας που αφορούν ζητήματα τεχνολογίας, με έμφαση στις βενετοκρατούμενες ελληνικές περιοχές. Το συναφές αρχειακό υλικό αποθησαυρίσθηκε στο Ίδρυμα με τη μορφή μικροφίλμ για τα κείμενα και διαφανειών/φωτογραφιών για τα τεκμήρια (σχέδια, χάρτες, κ.λπ.) και στεγάστηκε σε ειδική ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία περιέχει περί τα 2.500 τεκμήρια και είναι προσβάσιμη για τους ερευνητές από τη Βιβλιοθήκη του Π.Ι.Ο.Π.

H έρευνα έχει επικεντρωθεί στο Kρατικό Aρχείο της Bενετίας, στη Mαρκιανή Bιβλιοθήκη, στις βιβλιοθήκες του Mουσείου Correr και της Fondazione Querini Stampalia, καθώς και στο Παλαιό Aρχείο του Eλληνικού Iνστιτούτου· επεκτείνεται, ωστόσο, και σε μια σειρά ακόμα βενετικών βιβλιοθηκών και αρχείων. Προτεραιότητα υπήρξε η αποδελτίωση αρχειακών σειρών στις οποίες απόκεινται εκθέσεις αξιωματούχων καθώς και του υλικού που προέρχεται από γραμματείες διοικητικών οργάνων της Βενετίας των οποίων αρμοδιότητα ήταν η παρακολούθηση έργων που εκτελούνταν σε περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου ή η παρακολούθηση της αξιοποίησης των καλλιεργειών στις περιοχές αυτές. Αποδελτιώθηκαν, επίσης,ιδιωτικά αρχεία αξιωματούχων και μηχανικών.

Τα τεκμήρια εντοπίσθηκαν σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών πηγών (σε 45 διαφορετικές αρχειακές και βιβλιακές σειρές), όπως αναφορές, εκθέσεις, αποφάσεις, υπομνήματα, δικογραφίες, επιστολές, αιτήσεις, εγχειρίδια, κτηματολόγια, επιστολάρια, περιγραφές νησιών και νησολόγια, περιηγητικά κείμενα, σχεδιαγράμματα και τοπογραφικοί χάρτες. Τα χρονικά όρια της περιόδου που καλύπτει το υλικό επεκτείνονται από τις αρχές του 15ου έως τα τέλη του 18ου αιώνα.

Μια πρώιμη παρουσίαση της τράπεζας δεδομένων έγινε στο πλαίσιο ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας ενώ επισήμως παρουσιάσθηκε σε ειδική ημερίδα στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Ιδρύματος, στις 10 Σεπτεμβρίου 2005 και συνεχίζει να εμπλουτίζεται με την περίληψη των κειμένων και τη μεταγραφή των υπομνημάτων που τυχόν συνοδεύουν τα συγκεντρωθέντα τεκμήρια. Οι χρήστες της βάσης μπορούν δε να απευθύνονται στα αντίστοιχα Αρχεία και Βιβλιοθήκες για τη χρήση των τεκμηρίων προς έκδοση.

Επιστημονικός υπεύθυνος:  καθηγήτρια Χρύσα Μαλτέζου, Διευθύντρια Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας

Επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση: Ειρήνη Παπαδάκη (φιλόλογος), Αναστασία Στουραΐτη (ιστορικός)

Μεταγραφή – μετάφραση πηγών: Ουρανία Καραγιάννη

Επιμέλεια βάσης δεδομένων: Ελένη Μπενέκη – Γιώργος Ανανιάδης

Gallery

  • Αλυκές στη Λευκάδα το 1740.
  • Βάση Βενετίας 1
  • Βάση Βενετίας 2
  • Βάση Βενετίας 3
  • Βάση Βενετίας 4
  • Βάση Βενετίας 5
  • Βάση Βενετίας 6
  • Σχέδιο Ιστιοφόρου, Κέρκυρα 1786
  • Σχέδιο μπαρουτόμυλο στο Bergamo το 17ο αιώνα
  • Ζωοκίνητο Ελαιοτριβείο στο Spalato το 1782