11.11.2013

Αγορά αντικειμένων στο πλαίσιο συγκρότησης της μόνιμης συλλογής του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.

Αγορά αντικειμένων στο πλαίσιο συγκρότησης της μόνιμης συλλογής του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.

Στο πλαίσιο της συγκρότησης της μόνιμης συλλογής του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων (Υ/Ε:9, Ενότητα Εργασίας 1: «Συγκρότηση Συλλογής»), ολοκληρώθηκε, κατόπιν ενδελεχούς έρευνας, αυτοψιών και σχετικών εισηγήσεων των υπευθύνων του έργου και των επιστημονικών συνεργατών, η αγορά αντικειμένων που ανήκαν στους συλλέκτες κ. κ. Β. Κορκολόπουλο και Φ. Ραπακούση, καθώς και στους ιδιώτες κ.κ. Δ. Μαντζαβίνη, Α. Τζομάκα και  Σ. Μόσχο.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, ως Προϊσταμένη Αρχή, στην υπ' αριθ. 322/27.08.2013 Συνεδρία του, αποφάσισε την αγορά αυτών αντικειμένων, με τις ακόλουθες δαπάνες:

• Αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε ιδιωτικό συμφωνητικό αγοράς με συλλέκτη κ. Β. Κορκολόπουλο: (€ 20.000), μείον τις νόμιμες κρατήσεις.
• Αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε ιδιωτικό συμφωνητικό αγοράς με συλλέκτη κ. Φ. Ραπακούση: (€ 14.100), μείον τις νόμιμες κρατήσεις.
• Αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε ιδιωτικό συμφωνητικό αγοράς με ιδιώτη κ. Δ. Μαντζαβίνη : (€ 2.800), μείον τις νόμιμες κρατήσεις.
• Αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε ιδιωτικό συμφωνητικό αγοράς με ιδιώτη κ. Α. Τζομάκα: (€ 5.370), πλέον ΦΠΑ.
• Αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε ιδιωτικό συμφωνητικό αγοράς με ιδιώτη κ. Σ. Μόσχο: (€ 14.500), πλέον ΦΠΑ.

Τα 5 Ιδιωτικά Συμφωνητικά Αγορών κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ:6335/Β1/03.57.01.02/2241/13.09.2013) υπογράφηκαν στις 20.09.2013.