23.7.2012

Ανάδειξη αναδόχου οπτικοακουστικής παραγωγής για το Μουσείο Μαστίχας Χίου.

Ανάδειξη αναδόχου οπτικοακουστικής παραγωγής για το Μουσείο Μαστίχας Χίου.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου οπτικοακουστικής παραγωγής (Υ/Ε 12 «Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας», Ενότητα Εργασίας (ΕΕ) 2, «οπτικοακουστική παραγωγή»), σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Α.Ν. 2039/1939).

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, ως Προϊσταμένη Αρχή, στην υπ' αριθ. 300/22.05.2012 Συνεδρία του, αποφάσισε την απευθείας ανάθεση του έργου, με συνολική δαπάνη 11.900 ευρώ (πλέον ΦΠΑ, μείον τις νόμιμες κρατήσεις), στον κ. Δ. Μπακάλμπαση. Η σύμβαση, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ ( Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ: 3675/Β1/03.57.01.02/1210/ 09.07.2012), υπεγράφη στις 23.7.2012.