6.7.2012

Ανάδειξη επιστημονικού συνεργάτη Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.

Ανάδειξη επιστημονικού συνεργάτη Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.

Στις 10 Απριλίου 2012, και σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 16ης/3/2012,  διενεργήθηκε η διαδικασία για την ανάδειξη επιστημονικού συνεργάτη του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων (Υ/Ε 9, Ενότητα Εργασίας 3.1, συγγραφή και επιμέλεια μουσειακών κειμένων, λεζαντών και λοιπού εποπτικού εκθεσιακού υλικού) σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, ως Προϊσταμένη Αρχή, στην υπ' αριθ. 299/17.04.2012 Συνεδρία του, αποφάσισε την ανάθεση του έργου, με συνολική δαπάνη 8.000 ευρώ (μείον τις νόμιμες κρατήσεις), στην κ. Π. Οικονομάκη-Παπαδοπούλου. Η σύμβαση υπεγράφη στις 6.7.2012.