16.7.2012

Ανάδειξη υπευθύνου μουσειολογικής επίβλεψης Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων

Ανάδειξη υπευθύνου μουσειολογικής επίβλεψης Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την ανάδειξη επιστημονικού συνεργάτη του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων (Υ/Ε 9, Ενότητα Εργασίας (ΕΕ) 9.1, μουσειολογική επίβλεψη) σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, ως Προϊσταμένη Αρχή, στην υπ' αριθ. 300/22.05.2012 Συνεδρία του, αποφάσισε την απευθείας ανάθεση του έργου, με συνολική δαπάνη 7.000 ευρώ (μείον τις νόμιμες κρατήσεις), στην Δρα Π. Καλαμαρά. Η ανάθεση υπεγράφη στις 16.7.2012.