11.9.2012

Ανάδειξη υπευθύνου επιμέλειας, συγκρότησης και τεκμηρίωσης της μόνιμης συλλογής Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.

Ανάδειξη υπευθύνου επιμέλειας, συγκρότησης και τεκμηρίωσης της μόνιμης συλλογής Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την ανάδειξη επιστημονικού συνεργάτη του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων για το Υ/Ε 9, Ενότητα Εργασίας (ΕΕ) 2 , «Τεκμηρίωση Συλλογής», σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Α.Ν. 2039/1939).

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, ως Προϊσταμένη Αρχή, στην υπ' αριθ. 303/14.06.2012 Συνεδρία του, αποφάσισε την απευθείας ανάθεση του έργου, με συνολική δαπάνη 10.000 ευρώ (μείον τις νόμιμες κρατήσεις), στην κ. Μ. Νούτσου, αρχαιολόγο (ΜΑ). Η σύμβαση, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ: 3898/Β1/03.57.01.02/1288/19.07.2012), υπεγράφη στις 30.08.2012.