25.7.2014

Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πράξη "Παυσανίας 2.0"

Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πράξη "Παυσανίας 2.0"

Διευκρινίσεις για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιστημονικών Συντονιστών και Μελών Ομάδων Εργασίας για τον σχεδιασμό Εκπαιδευτικών Φακέλων για την ύλη του Γυμνασίου – ΣΔΕ και ΓΕΛ – ΕΠΑΛ, για την υλοποίηση της πράξης «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 (συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Επί του άρθρου Β.2.Ι.δ και Β.2.ΙΙ.δ / Τεκμηριωμένη άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ευρωπαϊκής γλώσσας, μεταξύ των οποίων η Αγγλική, η Γαλλική, η Γερμανική. 

Δεκτή είναι και τεκμηριωμένη πολύ καλή γνώση της γλώσσας. Πολύ καλή ή/και άριστη γνώση αποδεικνύεται και από την κατοχή πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα των αντίστοιχων χωρών.

Επί του άρθρου Β.2.Ι.ε και Β.2.ΙΙ.ε / Κατάρτιση στις ΤΠΕ (πιστοποιημένη εκπαίδευση – κατάρτιση, επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων ΑΕΙ – ΤΕΙ σχετικού αντικειμένου). 

Η κατάρτιση στις ΤΠΕ αποδεικνύεται και με βεβαίωση απασχόλησης σε έργο/project με συγκεκριμένες ευθύνες και αρμοδιότητες που προϋποθέτουν την επαρκή γνώση και χειρισμό ΤΠΕ.