24.12.2013

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις επί ερωτήσεων διαγωνισμού για το Υ/Ε 4 «Οπτικοακουστικές παραγωγές (ντοκιμαντέρ)» της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις επί ερωτήσεων διαγωνισμού για το Υ/Ε 4 «Οπτικοακουστικές παραγωγές (ντοκιμαντέρ)» της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»

Εκδόθηκαν σήμερα 24/12/2013 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ για το διαγωνισμό  για την ανάθεση του Υ/Ε 4 «Οπτικοακουστικές παραγωγές (ντοκιμαντέρ)» της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων» (Α.Π. ΠΙΟΠ 743/24.12.2013).

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παραγωγή έξι (6) εκπαιδευτικών ταινιών τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) μικρής διάρκειας, οι οποίες θα προβάλλονται στις προβλεπόμενες εκθεσιακές ενότητες του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.

Ταξινόμηση κατά CPV: 92111100-3 Παραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών και βιντεοταινιών.

Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 147.600,00€ € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09/01/2014 και ώρα 17:00 μ.μ, στην έδρα του ΠΙΟΠ (Αγγέλου Γέροντα 5, 105 58, Αθήνα).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων» -κωδ. ΟΠΣ 346842- του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Για την επίσπευση της απάντησης των ερωτημάτων που έχουν τεθεί ήδη από τους υποψηφίους αναδόχους, αναρτώνται προ της λήξεως της προθεσμίας υποβολής ερωτημάτων στην ιστοσελίδα του φορέα απαντήσεις επί των ερωτημάτων που παρελήφθησαν από τη Γραμματεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς έως την 23η Δεκεμβρίου 2013, και αφορούν στο Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 4 «Οπτικοακουστικές παραγωγές (ντοκιμαντέρ)» στο πλαίσιο του έργου «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων». Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ερωτημάτων, και εφόσον προκύψουν νέα ερωτήματα, το ΠΙΟΠ θα προβεί εκ νέου στην απάντηση αυτών, όπως προβλέπεται.

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υ/Ε4 «Οπτικοακουστικές παραγωγές (ντοκιμαντέρ)» που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του τεύχους του διαγωνισμού:

1.       Ερώτηση:

Δεδομένου ότι, τόσο στην Ενότητα Β2 – 12.2 Συναφής με το έργο ενασχόληση (σελ. 28) όσο και στην Ενότητα Β4 – 28 Κριτήρια αξιολόγησης ελαχίστων προϋποθέσεων επαγγελματικής επάρκειας (σελ. 56) της Διακήρυξης του θέματος, ως αντίστοιχο έργο με το προκηρυσσόμενο ορίζεται έργο «…το οποίο σχεδιάζεται, υλοποιείται και προβάλλεται στο πλαίσιο μουσειακής έκθεσης (μόνιμης ή περιοδικής), σε συνεργασία με διαφορετικές ειδικότητες, και σύμφωνα με προδιαγραφές που ορίζονται από μουσειολογική μελέτη…», παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε, αν έργο υλοποιημένο (ταινία τεκμηρίωσης) για φορέα εγνωσμένου κύρους (ΕΡΤ Α.Ε.) και με παρόμοια χαρακτηριστικά, παρά το γεγονός ότι δεν προβάλλεται μόνιμα στο πλαίσιο μουσειακής έκθεσης, αλλά δύναται να χρησιμεύσει για εκπαιδευτικούς σκοπούς και τον εμπλουτισμό του εποπτικού υλικού ενός μουσείου, μπορεί να θεωρηθεί ότι ανταποκρίνεται στην ανωτέρω περιγραφή. Παράλληλα, θα θέλαμε να μας γνωστοποιήσετε, εάν η παραπάνω διατύπωση είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του σχετικού Διαγωνισμού, ως προς την αξιολόγηση των προσφορών, ή δύναται να τύχει διασταλτικής ερμηνείας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διατύπωση είναι δεσμευτική και κατά συνέπεια το από τον υποψήφιο ανάδοχο περιγραφόμενο έργο δεν ανταποκρίνεται στην ανωτέρω περιγραφή.

2.       Ερώτηση

Επιστημονικός Υπεύθυνος ορίζεται και αμείβεται από το ΠΙΟΠ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο ορισμός και η αμοιβή του Επιστημονικού Υπευθύνου δεν καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του υπό ανάθεση Υποέργου 4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με τον ήδη ορισθέντα Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου.

3.       Ερώτηση

Ο υποψήφιος ανάδοχος (διεγράφη ο τίτλος της εταιρείας) είναι νομικό πρόσωπο αλλά ως Αστική Μη Κερδοσκοπική δεν έχει ΦΕΚ σύστασης αλλά μόνο καταστατικό, δεν έχει Έναρξη Επιτηδεύματος και μεταβολές και ΦΕΚ τροποποιήσεων, αλλά μπορεί να εκδώσει βεβαίωση Μη λύσεως και Μη τροποποιήσεως της εταιρείας. Επίσης ως Α.Μ.Κ.Ε. δεν έχει ισολογισμό αλλά κύκλο εργασιών που πιστοποιείται με Υπεύθυνη Δήλωση από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της εταιρείας. Επειδή δεν υπάρχει διευκρίνιση για τις ΑΜΚΕ, υπάρχουν κάποια επιπλέον έγγραφα που μπορεί να χρειάζεστε; Τα παραπάνω γίνονται αποδεκτά από το διαγωνισμό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται είναι το καταστατικό, πιστοποιητικό  Μη λύσεως και Μη τροποποιήσεως της εταιρείας και εφόσον δεν προκύπτει από το καταστατικό πρακτικά από τα οποία να προκύπτει η εκπροσώπηση της εταιρείας. Επίσης εφόσον δεν έχουν ισολογισμό οι Α.Μ.Κ.Ε. θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους. 

 

4.       Ερώτηση

Ο Υπεύθυνος έργου, Αναπληρωτής Υπεύθυνος έργου, καθώς και τα λοιπά μέλη της ομάδας που δεν έχουν πιστοποιήσεις ειδικότητας μπορούν να καταθέσουν αντίγραφα τίτλου σπουδών ή επικυρωμένες υπεύθυνες δηλώσεις που να πιστοποιούν το βιογραφικό τους και την επαγγελματική τους πείρα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για την πιστοποίηση της εξειδίκευσης,

Α) για τον Υπεύθυνο Έργου κρίνεται ως ελάχιστο επαγγελματικό προσόν η προσκόμιση αντίστοιχου τίτλου σπουδών, όπως αυτός περιγράφεται στο Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α, 159/3-8-1995), άρθρο 10, παράγραφος 3, στοιχείο ε, αα.

Β) για τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου κρίνεται ως ελάχιστο επαγγελματικό προσόν η προσκόμιση τίτλου σπουδών.

Γ) για τα μέλη της ομάδας έργου γίνεται αποδεκτό ως ελάχιστο επαγγελματικό προσόν είτε η προσκόμιση αντίστοιχου τίτλου σπουδών, όπως αυτός περιγράφεται στο Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α, 159/3-8-1995), άρθρο 10, παράγραφος 3, στοιχείο ε, αα, είτε βεβαιώσεις εργασίας, όπως περιγράφονται στο Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α, 159/3-8-1995), άρθρο 10, παράγραφος 3, στοιχείο ε, ββ.

Η πιστοποίηση της εξειδίκευσης από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού τεκμαίρεται βάσει εγγράφων, ενώ αποτελεί ελάχιστη προϋπόθεση επαγγελματικής επάρκειας. Ως εκ τούτου, δεν υποκαθίσταται κανένα δικαιολογητικό επαγγελματικής επάρκειας από έγγραφα πέραν αυτών που περιγράφονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 (όπως π.χ. Βραβεία).

5.       Ερώτηση

Σχετικά με τα γυρίσματα, θα χρειαστούν φωτογραφίες από τα γυρίσματα για χρήση σε καταλόγους ή στον Τύπο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν απαιτείται ως παραδοτέο φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα, προς χρήση σε καταλόγους ή στον Τύπο. Ωστόσο, στην παράγραφο 2.4.7 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι «Κάθε εκπαιδευτική ταινία τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) μπορεί να περιέχει αφηγήσεις, συνεντεύξεις, φυσικό ήχο, μουσική επένδυση και αρχειακό υλικό είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό, ανάλογα με το τι μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα τη «ροή» του σεναρίου». Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εάν κρίνεται από τον υποψήφιο ανάδοχο ότι η φωτογραφική τεκμηρίωση των γυρισμάτων μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα την παραγωγή, τίθεται στη διακριτική του ευχέρεια να συμπεριλάβει τη φωτογραφική τεκμηρίωση στην προτεινόμενη Δομή Ανάλυσης Εργασιών. Εφόσον ενταχθεί, θεωρείται ότι αποτελεί υλικό που «(…) παράγονται από τον Ανάδοχο κατά την παροχή των Υπηρεσιών ή ως αποτέλεσμα της παροχής αυτών, ανήκουν στην κυριότητα του Δικαιούχου (…)», όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7.3 του Παραρτήματος Π8: Υπόδειγμα Σύμβασης Ανάθεσης Έργου.