12.4.2012

Κατασκευή κτηρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για τη δημιουργία του Μουσείου Μαστίχας Χίου.

Κατασκευή κτηρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για τη δημιουργία του Μουσείου Μαστίχας Χίου.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2011 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου "Κατασκευή κτηρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για τη δημιουργία του Μουσείου Μαστίχας Χίου " σύμφωνα με την περί Δημοσίων Έργων ισχύουσα Νομοθεσία.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς ως Προϊσταμένη Αρχή, στην υπ΄αριθμ. 297/19.03.2012 Συνεδρία του, αποφάσισε την ανάθεση κατασκευής του έργου στην εταιρία ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. με συνολική προσφερθείσα δαπάνη 3.005.662,38 ευρώ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) η 3.393.848,13 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και έκπτωση 42,10%. Η Σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη στις 11 Απριλίου 2012.