13.1.2015

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις επί ερωτήσεων του διαγωνισμού για το Υποέργο 5: «Πολυμεσικές Διαδραστικές Εφαρμογές» της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις επί ερωτήσεων του διαγωνισμού για το Υποέργο 5: «Πολυμεσικές Διαδραστικές Εφαρμογές» της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις επί ερωτήσεων του διαγωνισμού για το Υποέργο 5: «Πολυμεσικές Διαδραστικές Εφαρμογές» της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»

Εκδόθηκαν σήμερα Τρίτη 13/01/2015 (Α.Π. ΠΙΟΠ: 2/2.10.5.) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ για την Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Υποέργο 5: «Πολυμεσικές Διαδραστικές Εφαρμογές» της πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων».

Ταξινόμηση κατά CPV: 72212520-0: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων

Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 132.840,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19/01/2015 και ώρα 17:00 μ.μ, στην έδρα του ΠΙΟΠ (Αγγέλου Γέροντα 5, 105 58, Αθήνα).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων» -κωδ. ΟΠΣ 346842- του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Υ/Ε5: «Πολυμεσικές Διαδραστικές Εφαρμογές» της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»:

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Η εταιρεία (χχχ) με έδρα (χχχ) (τηλ.: χχχ, fax: χχχ, e – mail: χχχ ) σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό «Πολυμεσικές Διαδραστικές Εφαρμογές» της πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων» ζητά την παροχή της ακόλουθης διευκρίνισης:

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός για την εκτέλεση των εφαρμογών όπως αυτός περιγράφεται στα σημεία 2.1.1., 2.1.2., 2.1.6., 2.1.7. καθώς και οι 6 υπολογιστές στους οποίους θα εγκατασταθούν οι διαδραστικές εφαρμογές αποτελούν ευθύνη του Αναδόχου τόσο ως προς την προμήθεια όσο και ως προς την τοποθέτησή τους στον χώρο του Μουσείου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όχι η προμήθεια και τοποθέτηση του προτεινόμενου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οθόνες, υπολογιστές κτλ) δεν αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ωστόσο, να εγκαταστήσει-διασυνδέσει τις ψηφιακές εφαρμογές στην τελική τους μορφή στον χώρο του μουσείου.

Σε κάθε περίπτωση, και εφόσον το επιθυμεί ο υποψήφιος Ανάδοχος, μπορεί να προτείνει τον κατά τη γνώμη του καταλληλότερο ηλεκτρονικό εξοπλισμό για όλες τις εφαρμογές, χωρίς, ωστόσο, αυτό να αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης της Τεχνικής του Προσφοράς.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Σε συνέχεια της σχετικής προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του Υποέργου 5 "Πολυμεσικές Διαδραστικές Εφαρμογές" της πράξης "Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων" θα θέλαμε να μας παρέχετε διευκρινίσεις για τα ακόλουθα θέματα:

1. Στο Α – Μέρος: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου, της διακήρυξης, ενότητα 2.1 Πολυμεσικές εφαρμογές , σε ορισμένες από τις εφαρμογές και συγκεκριμένα στις 2.1.1 «Προβολή Στιγμιότυπου Εργασίας», 2.1.2 «Διαδραστικός Χάρτης», 2.1.6 «Η καταγραφή της Γνώσης» και 2.1.7 «Λαγάρισμα» περιλαμβάνονται πίνακες με τον προτεινόμενο για κάθε εφαρμογή εξοπλισμό. a. Ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να παρασχεθεί από τον ανάδοχο; b. Οι τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες θεωρούνται ως ελάχιστες;

2. Στο Α – Μέρος: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου, της διακήρυξης, ενότητα 2.1 Πολυμεσικές εφαρμογές , στις εφαρμογές 2.1.3.  «Παιχνίδι Μνήμης», 2.1.4. «Παιχνίδι Δημιουργίας» και 2.1.5. «Παιχνίδι Παρατηρητικότητας» αναφέρεται «χρήση οθόνης αφής» καθώς και ότι «οι διαδραστικές εφαρμογές θα εγκατασταθούν σε 6 υπολογιστές για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων» a. Οι 6 αυτοί υπολογιστές με οθόνη αφής αποτελούν αντικείμενο του παρόντος έργου; b. Αν αποτελούν αντικείμενο του έργου ποιες είναι οι ελάχιστες ή προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές; c. Αν δεν αποτελούν αντικείμενο του έργου, οι υπολογιστές αυτοί υπάρχουν ήδη ή έχουν προδιαγραφεί σε άλλο υποέργο και με ποιες ακριβώς προδιαγραφές.

 

3. Στο Α – Μέρος: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου, της διακήρυξης, ενότητα 3.2 Περιεχόμενο Πολυμεσικών Εφαρμογών αναφέρεται ότι «επίσης για το γενικό σχεδιασμό και το τελικό σενάριο των πολυμεσικών εφαρμογών θα πρέπει να συνεργαστεί με τον Υπεύθυνο για την Επιμέλεια Εφαρμογής της Μουσειολογικής Μελέτης που έχει ορίσει εκ των προτέρων η Αναθέτουσα Αρχή» a. Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία της Μουσειολογικής Μελέτης και ειδικά στο τμήμα που αφορά τις πολυμεσικές εφαρμογές;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

1a. Όχι η προμήθεια και τοποθέτηση του προτεινόμενου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οθόνες, υπολογιστές κτλ) δεν αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. Ο  Ανάδοχος υποχρεούται, ωστόσο, να εγκαταστήσει-διασυνδέσει τις ψηφιακές εφαρμογές στην τελική τους μορφή στον  χώρο του μουσείου.

Σε κάθε περίπτωση, και εφόσον το επιθυμεί ο υποψήφιος Ανάδοχος, μπορεί να προτείνει τον κατά τη γνώμη του καταλληλότερο ηλεκτρονικό εξοπλισμό για αυτές τις εφαρμογές, χωρίς, ωστόσο, αυτό να αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης της Τεχνικής του Προσφοράς.

1b. Ναι είναι οι ελάχιστες.

2a.-b. Όχι η προμήθεια και τοποθέτησή των υπολογιστών δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος Έργου. Ο  Ανάδοχος υποχρεούται, ωστόσο, να εγκαταστήσει-διασυνδέσει τις ψηφιακές εφαρμογές 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 στους υπολογιστές στο  χώρο του μουσείου. Σε κάθε περίπτωση, και εφόσον το επιθυμεί ο υποψήφιος Ανάδοχος, μπορεί να προτείνει τον κατά τη γνώμη του καταλληλότερο ηλεκτρονικό εξοπλισμό για αυτές τις εφαρμογές, χωρίς, ωστόσο, αυτό να αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης της Τεχνικής του Προσφοράς.

2c. Θα προδιαγραφούν σε άλλο Υποέργο σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα καθορισθούν.

3a. Τα πλήρη στοιχεία της Μουσειολογικής Μελέτης περιλαμβάνονται στο: Α Μέρος Αντικείμενο – Προδιαγραφές του έργου > 1. Το Μουσειολογικό  έργο και το σενάριο της έκθεσης (σελ 9-13). Από εκεί και πέρα ο Ανάδοχος του Έργου θα έχει πρόσβαση και στο ερευνητικό υλικό που είχε εκπονηθεί για τη δημιουργία της Μουσειολογικής Μελέτης.