11.11.2014

Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων: Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για εκθετικές κατασκευές, φωτισμό και λοιπή επίπλωση

Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων: Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για εκθετικές κατασκευές, φωτισμό και λοιπή επίπλωση

Το κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΠΙΟΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα (Αγγέλου Γέροντα 6, Τ.Κ. 105 58, Πλάκα – Αθήνα, τηλ.: +30 210 3256922, fax: +30 210 3218145), προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις ή Κοινοπραξίες, που πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης, να υποβάλουν προσφορές για το Υποέργο 2: Κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών εκθετικών κατασκευών, γενικού μουσειακού φωτισμού και λοιπής επίπλωσης της μόνιμης έκθεσης της πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»,  το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα ΕΠΑΝ ΙΙ 2007 – 2013» σύμφωνα με την απόφαση ένταξης ΕΥΔ ΕΠΑΕ 3067/573/Α2/08.06.11 της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Α.Ε.,  την υπ’ αριθμ. 3691/917/Α2/04.06.2013 1η τροποποίηση της απόφασης ΕΥΔ ΕΠΑΕ, την υπ’ αριθμ. 8273/4469/Α2/21.07.2014 2η Τροποποίηση της απόφασης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και Εθνικούς Πόρους.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 18.12.2014  και ώρα 17:00 μ.μ. στην έδρα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, Αγγέλου Γέροντα 6, 105 58, Αθήνα.

Δείγμα: Για την έγκυρη υποβολή προσφοράς, απαιτείται και η κατάθεση δείγματος προθήκης, στο πλαίσιο υποβολής της τεχνικής προσφοράς. Το δείγμα υποβάλλεται συσκευασμένο και με πλήρη σήμανση, μαζί με το φάκελο προσφοράς του υποψηφίου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΟΠ, την Παρασκευή 19.12.2014 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.

Διάρκεια Σύμβασης: 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την κατάθεση, από τον ανάδοχο, του συνόλου των παραδοτέων που προβλέπονται από τη σύμβαση και την έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.

Ο προϋπολογισμός για την παροχή των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 845.430,89 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, (1.039.880,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών.

Χρηματοδότηση Έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Λήξη Έργου «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων» - επιλεξιμότητας δαπανών: 31/12/2015.

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις: Η προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, με ισχύ τουλάχιστον δύο (2) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του Έργου (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι δεκαέξι χιλιάδες εννιακόσια οκτώ ευρώ και εξήντα δύο λεπτά ευρώ (16.908,62€).

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις ή Κοινοπραξίες, που

- Είναι εγκατεστημένα στα κράτη–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη–μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή στα κράτη–μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους–μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους–μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών.

- Διαθέτουν άδεια άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.

- Πληρούν τους όρους Συμμετοχής και Επάρκειας που καθορίζονται στην Προκήρυξη.

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.piop.gr). Για τη λήψη των εγγράφων του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μεταφορτώνουν το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης από την ιστοσελίδα του ΠΙΟΠ. Δημοσιότητα Διαγωνισμού: Η Περίληψη της προκήρυξης εστάλη για δημοσίευση:

  1. Στην Ε.Ε.Ε.Ε. στις  05.11.2014
  2. Δημοσιεύτηκε στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 07.11.2014.
  3. Στον Ελληνικό Τύπο στις  07.11.2014
  4. Καταχωρήθηκε επίσης και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.piop.gr) στις 07.11.2014.

 

Τόπος και καταληκτικός χρόνος υποβολής προσφορών: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 18/12/2014 και ώρα 17:00 μ.μ. στην έδρα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, Αγγέλου Γέροντα 6, 105 58, Αθήνα. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 19/12/2014 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, Αγγέλου Γέροντα 6, 105 58, Αθήνα.

Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων: Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Πρόσκλησης μέχρι και τη Δευτέρα 08/12/2014. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει εγγράφως, ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

 

Σοφία Στάϊκου


Κατεβάστε εδώ την διακήρυξη και τα σχετικά αρχεία.