27.3.2015

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού: Μουσείο Μαστίχας Χίου Υ2 Κατασκευή, προμήθεια, εγκατάσταση ειδικών εκθετικών κατασκευών και λοιπής επίπλωσης.

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού: Μουσείο Μαστίχας Χίου Υ2 Κατασκευή, προμήθεια, εγκατάσταση ειδικών εκθετικών κατασκευών και λοιπής επίπλωσης.

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Δ.Σ. ΠΙΟΠ 348 / 20.3.2015

Το κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΠΙΟΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα (Αγγέλου Γέροντα 6, Τ.Κ. 105 58, Πλάκα – Αθήνα, τηλ.: +30 210 3256922, fax: +30 210 3218145), προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις ή Κοινοπραξίες, που πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης, να υποβάλουν προσφορές για το Υ/Ε 2: Κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών εκθετικών κατασκευών και λοιπής επίπλωσης της μόνιμης έκθεσης της πράξης Μουσείο Μαστίχας Χίου η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα ΕΠΑΝ ΙΙ 2007 – 2013» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3063/572/Α2/08.06.11 απόφαση ένταξης ΕΥΔ ΕΠΑΕ, την υπ’ αριθμ. 3694/919/Α2/ 04.06.2013 1η τροποποίηση και την υπ’ αριθμ. 273/90/A2/19.01.2015 2η Τροποποίηση αυτής και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και Εθνικούς Πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Διάρκεια Σύμβασης: 4 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την οριστική παραλαβή.

Προϋπολογισμός: 605.691,05€, χωρίς ΦΠΑ, (745.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών.

Λήξη Έργου «Μουσείο Μαστίχας Χίου» - επιλεξιμότητα δαπανών: 31/12/2015.

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, με ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, ύψους σε ευρώ ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του Έργου (χωρίς ΦΠΑ).

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που:

  • είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
  • είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή
  • είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή
  • είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή
  • έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών
  • πληρούν τους όρους Συμμετοχής και Επάρκειας που καθορίζονται στη διακήρυξη.

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.piop.gr). Για τη λήψη των εγγράφων του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι αιτούνται τη λήψη τους ενυπόγραφα, είτε α) ηλεκτρονικά, μεταφορτώνοντας τη σχετική αίτηση λήψης εγγράφων διαγωνισμού από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και αποστέλλοντάς τη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στην έδρα του ΠΙΟΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (piop@piraeusbank.gr) ή φαξ (210 3218145), είτε β) με φυσική παρουσία στην έδρα του ΠΙΟΠ, όπου διατίθεται έντυπη προς συμπλήρωση και υπογραφή η σχετική αίτηση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30 – 17:00) (πληροφορίες: 210 3256922).

Δημοσιότητα Διαγωνισμού: Η Περίληψη της διακήρυξης α) εστάλη για δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε στις 23/3/2015, β) δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 27/3/2015, γ) δημοσιεύτηκε στον ελληνικό τύπο (εφημερίδες: Ναυτεμπορική και Ημερησία στις 27/3/2015) και δ) καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.piop.gr) στις 27/3/2015.

Τόπος και καταληκτικός χρόνος υποβολής προσφορών: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 και ώρα 17:00 μ.μ. στην έδρα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, Αγγέλου Γέροντα 6, 105 58, Αθήνα.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 27/4/2015 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, Αγγέλου Γέροντα 6, 105 58, Αθήνα.

Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων: Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς πληροφορίες ή διευκρινίσεις μέχρι την Πέμπτη 16/4/2015. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει εγγράφως συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

Σοφία Στάϊκου 

 

Για τη λήψη της Διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για την αίτηση λήψης εγγράφων του διαγωνισμού, πατήστε εδώ.

Για την ενημέρωση της ηλεκτρονικής λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού, πατήστε εδώ.