17.7.2015

Κατασκευή μακετών: Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για το Μουσείο Μαστίχας Χίου

Κατασκευή μακετών: Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για το Μουσείο Μαστίχας Χίου

Περίληψη διακήρυξης Δ.Σ. ΠΙΟΠ 352/9.7.2015
Επαναπροκήρυξη ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά

Το κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΠΙΟΠ), ΝΠΙΔ που εδρεύει στην Αθήνα (Αγγ. Γέροντα 6, 105 58, Αθήνα, τηλ.: +30 210 3256922, fax: +30 210 3218145), βάσει της υπ’αριθμ. 352/9.7.2015 απόφασης Δ.Σ. ΠΙΟΠ, επαναπροκηρύσσει χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για το «Υποέργο 3 Σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή και εγκατάσταση μακετών της μόνιμης έκθεσης» της πράξης «Μουσείο Μαστίχας Χίου» η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα ΕΠΑΝ ΙΙ 2007 – 2013» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3063/572/Α2/08.06.11 απόφαση ένταξης ΕΥΔ ΕΠΑΕ, την υπ’ αριθμ. 3694/919/Α2/ 04.06.2013 1η τροποποίηση και την υπ’ αριθμ. 273/90/A2/19.01.2015 2η Τροποποίηση αυτής και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και Εθνικούς Πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Διάρκεια Σύμβασης: 2 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής.

Προϋπολογισμός: 81.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (99.630,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών.

Λήξη Έργου «Μουσείο Μαστίχας Χίου» - επιλεξιμότητα δαπανών: 31/12/2015.

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, με ισχύ τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς (ήτοι συνολικά οκτώ μήνες), ύψους σε ευρώ ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του Έργου (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι χίλια εξακόσια είκοσι ευρώ (1.620,00 €).

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις ή Κοινοπραξίες, που

-         είναι εγκατεστημένα στα κράτη–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη–μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή στα κράτη–μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους–μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους–μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών.

- Διαθέτουν άδεια άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.

- πληρούν τους όρους Συμμετοχής και Επάρκειας που καθορίζονται στη διακήρυξη.

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.piop.gr). Για τη λήψη των εγγράφων του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μεταφορτώνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του ΠΙΟΠ.

Δημοσιότητα Διαγωνισμού: Η Περίληψη της διακήρυξης Α) δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 17/7/2015, Β) δημοσιεύτηκε σε δύο ημερήσιες εφημερίδες στις 17/7/2015, και Γ) καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.piop.gr) στις 17/7/2015.

Τόπος και καταληκτικός χρόνος υποβολής προσφορών: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 1/9/2015 και ώρα 17:00 μ.μ. στην έδρα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, Αγγέλου Γέροντα 6, 105 58, Αθήνα.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 2/9/2015 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, Αγγέλου Γέροντα 6, 105 58, Αθήνα.

Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων: Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς πληροφορίες ή διευκρινίσεις μέχρι τη Δευτέρα 24/8/2015. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει εγγράφως συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

Σοφία Στάϊκου

 

 

Για τη λήψη της Διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για την αίτηση λήψης εγγράφων του διαγωνισμού, πατήστε εδώ.

Για την ενημέρωση της ηλεκτρονικής λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού, πατήστε εδώ.

  

 

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ