2.9.2015

Διευκρινίσεις διαγωνισμού συντήρησης συλλογής Μουσείου Μαστίχας Χίου

Διευκρινίσεις διαγωνισμού συντήρησης συλλογής Μουσείου Μαστίχας Χίου


Διευκρινίσεις – Απαντήσεις επί ερωτήσεων του διαγωνισμού για την «Τεκμηρίωση, συντήρηση, μεταφορά, εγκατάσταση και αποθήκευση εκθεμάτων και αντικειμένων της μόνιμης συλλογής» της πράξης Μουσείο Μαστίχας Χίου (ΜΜΧ Υ14)

 

Εκδόθηκαν σήμερα 2/9/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ για την Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Τεκμηρίωση, συντήρηση, μεταφορά, εγκατάσταση και αποθήκευση εκθεμάτων και αντικειμένων της μόνιμης συλλογής» της πράξης Μουσείο Μαστίχας Χίου.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η τεκμηρίωση, συντήρηση, μεταφορά, εγκατάσταση και αποθήκευση εκθεμάτων και αντικειμένων της μόνιμης συλλογής του Μουσείου Μαστίχας Χίου.

Ο προϋπολογισμός του Έργου, που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών, ανέρχεται 227.983,74€ χωρίς ΦΠΑ (280.420,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10/9/2015 και ώρα 17:00 μ.μ, στην έδρα του ΠΙΟΠ (Αγγέλου Γέροντα 5, 105 58, Αθήνα).

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του τεύχους του διαγωνισμού και αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας υποβολής ερωτήσεων (31/8/2015, στις 17:00) τέθηκαν υπόψη της Αναθέτουσας Αρχής οι ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Εξακολουθεί να ισχύει η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, λόγω των επικείμενων εκλογών;

  Απάντηση:
  Δεν προκύπτει ανάγκη μετάθεσης ή ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας λόγω εκλογών.
 1. Πώς τεκμηριώνεται η εξειδίκευση του συντηρητή στα σχετικά υλικά (γυαλί, χαρτί, μέταλλο, ύφασμα, οργανικές ύλες);

  Απάντηση:
  Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα οριζόμενα στο άρθρο 17.3 του Μέρους Β. Δεν απαιτείται περαιτέρω τεκμηρίωση της ειδικότητας. Είναι ωστόσο υποχρεωτική η συμπλήρωση της στήλης «Ρόλος στην Ομάδα Έργου – Θέση στο σχήμα υλοποίησης» του Πίνακα 2.4 του Μέρους Γ, με τρόπο ώστε να είναι εμφανής η κάλυψη όλων των αναγκών του έργου. 
 1. Στην σελίδα 38 αναφέρεται ότι μέσα στον ενιαίο φάκελο της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχονται τρεις επιμέρους φάκελοι. Στην διευκρίνιση όμως που ακολουθεί (σελίδα 39) αναφέρεται μόνο το περιεχόμενο των φακέλων Α (πιστοποιητικά) και Β (οικονομική προσφορά). Ποιός είναι ο τρίτος φάκελος που υποβάλλεται στον ενιαίο φάκελο;

  Απάντηση:
  Υποβάλλονται δύο φάκελοι: α) δικαιολογητικών συμμετοχής και επάρκειας και β) οικονομικής προσφοράς. Διαφορετική αναφορά είναι λανθασμένη, εκ παραδρομής.
 1. Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης στους χώρους αποθήκευσης των αντικειμένων (Χίο, Αθήνα) πριν την κατάθεση του φακέλου της προσφοράς, ώστε να γίνει εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης αυτών;

  Απάντηση:
  Όχι. Αντίθετα, το έργο περιγράφει ως διακριτό παραδοτέο Π.1 την έκθεση αξιολόγησης κατάστασης αντικειμένων της συλλογής, βάσει της οποίας α) ο Ανάδοχος δικαιούται να εισηγηθεί σχετικά με το πόσα και ποια εκ των αντικειμένων της συλλογής επιδέχονται συντήρηση και ποια όχι (Μέρος Α, άρθρο 7) και β) η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου μέχρι ποσοστού 30% τροποποιώντας τη σύμβαση του έργου (Μέρος Α, Άρθρο 4.4).
 1. Ζητείται αναλυτικά προσφορά τιμής για κάθε αντικείμενο, ωστόσο δεν υπάρχει πρόσβαση σε φωτογραφίες και διαστάσεις των αντικειμένων, ώστε να εκτιμηθεί η ανάγκη και το κόστος συντήρησής τους. Συνεπώς με ποιον τρόπο θα ήταν δυνατή η πρόσβαση στα στοιχεία αυτά;

  Απάντηση: Όπως αναφέρθηκε σχετικά και στο ερώτημα 4 (βλ. παραπάνω), βάσει της διακήρυξης, πρόσβαση προβλέπεται να δοθεί στον Ανάδοχο, με σκοπό να συντάξει το διακριτό παραδοτέο Π.1 την έκθεση αξιολόγησης κατάστασης αντικειμένων της συλλογής. Βάσει της έκθεσης α) ο Ανάδοχος δικαιούται να εισηγηθεί σχετικά με το πόσα και ποια εκ των αντικειμένων της συλλογής επιδέχονται συντήρηση και ποια όχι (Μέρος Α, άρθρο 7) και β) η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου μέχρι ποσοστού 30% τροποποιώντας τη σύμβαση του έργου (Μέρος Α, Άρθρο 4.4).

 2. Ζητείται πίνακας των υπαλλήλων/ στελεχών του υποψηφίου αναδόχου. Στην περίπτωση που κάποιο στέλεχος είναι εξωτερικός συνεργάτης του υποψηφίου αναδόχου με παροχή υπηρεσίας, είναι απαραίτητη η προσκόμιση και άλλων δικαιολογητικών και ποια θα είναι αυτά;

  Απάντηση:
  Ο πίνακας στο Μέρος Γ, 2.4 συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της Ομάδας Έργου, ανεξάρτητα από την εργασιακή σχέση που συνδέει τον υποψήφιο με το μέλος της ομάδας έργου. Προς διευκόλυνση κατανόησης, ο πίνακας θα μπορούσε να λάβει τον τίτλο «Πίνακας καταγραφής σύστασης ομάδας έργου». Κατά συνέπεια, ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της επάρκειας ομάδας έργου, για κάθε ένα μέλος της ομάδας έργου, ανεξάρτητα από την εργασιακή σχέση που συνδέει τον υποψήφιο με το μέλος της ομάδας έργου.

 3. Σε περίπτωση υπαλλήλων που σήμερα δεν απασχολούνται μόνιμα στην εταιρεία, αλλά θα εργαστούν και θα ασφαλιστούν στο ΙΚΑ, εφόσον η εταιρεία αναδειχθεί ανάδοχος του έργου, αυτό πρέπει να αναφέρεται ή να αποδεικνύεται με κάποιον τρόπο;

 4. Απάντηση: Ακολουθείται η συνήθης πρακτική βεβαίωσης της δέσμευσης συνεργασίας με υπεύθυνη δήλωση α) από τον υποψήφιο –καταγράφοντας ονομαστικά το σύνολο των εξωτερικών συνεργατών με τους οποίους δεσμεύεται να συνεργαστεί σε περίπτωση ανάληψης της σύμβασης, και β) από ένα έκαστο των εξωτερικών συνεργατών, βεβαιώνοντας την πρόθεση υπογραφής σύμβασης σε περίπτωση κατακύρωσης και ανάθεσης του έργου.