28.11.2014

Life Stymfalia: Διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό «Προμήθεια εξοπλισμού κοπής καλαμιών»

Life Stymfalia: Διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό «Προμήθεια εξοπλισμού κοπής καλαμιών»

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις επί ερωτήσεων του διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού κοπής καλαμιών» του έργου “Life Stymfalia ” (LIFE12 NAT/GR/000275).

 

Εκδόθηκαν σήμερα 28/11/2014 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ για την Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Προμήθεια εξοπλισμού κοπής καλαμιών» για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης C1 “Reed bed management and biomass utilization” του έργου “Life Stymfalia: Sustainable management and financing of wetland biodiversity – the case of Lake Stymfalia” (LIFE12 NAT/GR/000275).

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια των ακόλουθων έξι μηχανημάτων: Ε01: Αμφίβιο μηχάνημα, Ε02: Κόπτης υδρόβιας βλάστησης, Ε03: Εξάρτημα συλλογής κομμένου υλικού- Τσουγκράνα, Ε04: Εκσκαφέας, Ε05: Τρέιλερ μεταφοράς και Ε06: Θεριστική μηχανή.

Ο προϋπολογισμός του Έργου, που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών, ανέρχεται σε 141.615,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 4/12/2014 και ώρα 17:00 μ.μ, στην έδρα του ΠΙΟΠ (Αγγέλου Γέροντα 5, 105 58, Αθήνα).

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του τεύχους του διαγωνισμού:

1η Ερώτηση: (Τεχνικό) Στην σελίδα 10 της διακήρυξης για το είδος Ε06 (αιτούμενο BCS Reaper Binder 622) αναφέρετε ως «πλάτος κοπής» από 1,5μ. Στο τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας (συνημμένο) αναφέρεται πλάτος κοπής 1,4μ. μέγιστο. Δεδομένου ότι η Υπηρεσία σας επιθυμεί την αγορά του συγκεκριμένου (ή ισοδύναμου) μηχανήματος και δεδομένου ότι το εν λόγω μηχάνημα από κατασκευής του δεν πληροί τη συγκεκριμένη απαίτηση κατά 10εκ., παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν δεν αποδέχεστε τελικά το συγκεκριμένο μηχάνημα ή οφείλεται σε τυπογραφικό λάθος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρόκειται για τυπογραφικό λάθος. Η σωστή διατύπωση είναι: « Πλάτος κοπής μέχρι και 1,4μ.»

2η Ερώτηση: (Διαδικαστικό) (α) για την παράδοση παραλαβή (πρωτόκολλο) η εταιρεία μας θα επιθυμούσε να μεταβεί η επιτροπή παραλαβής στην κατασκευάστρια εταιρεία μόλις τα μηχανήματα βγουν από την παραγωγή για διεξαγωγή εκεί της ποιοτικής παραλαβής με βάση τα FAT (Factory Acceptance Tests) και Quality checks προκειμένου προσωρινή παραλαβή να γίνει εκεί με την συνυπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου και από τον κατασκευαστή, με υπολειπόμενα παραδοτέα στην Ελλάδα της ποσοτικής παραλαβής και εκπαίδευσης και υπογραφής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή. Ενημερώνουμε ότι τουλάχιστον για δημόσιες συμβάσεις η συγκεκριμένη διαδικασία προβλέπεται. (β) εφόσον η Υπηρεσία ορίζει τα συγκεκριμένα μηχανήματα (τύπους) στην περίπτωση που προσφέρουμε ακριβώς αυτά, σε τι συνίστανται οι έλεγχοι από την αρμόδια επιτροπή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: α) Η παραλαβή του εξοπλισμού γίνεται στη Στυμφαλία (παράγραφος Α.3.3). Η επιτροπή παραλαβής θα παραλάβει τον παραδοτέο εξοπλισμό στον τόπο εγκατάστασης, όπως αναγράφεται στη διακήρυξη (παράγραφος Α.3.3).

Τα FAT και Quality Tests που θα γίνουν στον τόπο κατασκευής (από τον κατασκευαστή), εφόσον υπάρχουν, μπορούν να συνοδεύουν τους εξοπλισμούς και να παραδοθούν μαζί μ’ αυτούς στον τόπο παράδοσης. Δεν προβλέπεται διαφορετική διαδικασία, από αυτή που αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη.

β) Ο ποιοτικός έλεγχος αφορά στην κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών/ τεχνικών χαρακτηριστικών των μηχανημάτων που προσφέρονται.


3η Ερώτηση: Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τον εκτιμώμενο χρόνο πληρωμής ήτοι χρόνος πληρωμής μετά το πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, δεδομένου ότι οι κατασκευάστριες εταιρείες απαιτούν εξόφληση όλων των μηχανημάτων προ της αναχώρησής τους από τις εγκαταστάσεις τους.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η σχετική διαδικασία αναφέρεται στην παράγραφο Α.3.4 της προκήρυξης.


4η Ερώτηση: Σας γνωρίζουμε ότι ο Οίκος Dorothea Mekaniska AB σε συνεργασία με την εταιρεία μας, προτίθεται να υποβάλλει προσφορά για το μηχάνημα Truxor DM 5000που αντιστοιχεί στις απαιτήσεις σας. Επειδή όμως αδυνατούμε να εξασφαλίσουμε δεσμευτική προσφορά με σχετικές δηλώσεις για το είδος Ε06- τροχήλατη θεριστική μηχανή BCS Binder 622, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε αν θα γίνει δεκτή προσφορά μόνο για τα είδη Ε01+ Ε02 + Ε03 + Ε04 + Ε05.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Να ληφθεί υπόψη η απάντηση στην πρώτη ερώτηση, ως προς την ορθή διατύπωση του πλάτους κοπής του συγκεκριμένου μηχανήματος. Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με την παράγραφο Β.1.1 οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, άλλως η προσφορά τους θα απορριφθεί ως απαράδεκτη, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 19 της διακήρυξης, στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές Εναλλακτικές Προσφορές.


5η Ερώτηση: Ως γενικές παρατηρήσεις, σχετικά με την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών είναι περίεργο ότι αφενός έχουν χρησιμοποιηθεί φωτογραφίες με λογότυπα Truxor σε κάποιες περιπτώσεις, που είναι αποκλειστικά της σειράς εξοπλισμού της εταιρείας που συνεργαζόμαστε, και αφετέρου οι γραπτές προδιαγραφές αναφέρονται σε εξοπλσιμό της εταιρείας Mobarn που παράγει αντίστοιχο μηχάνημα και είναι μεταπωλητής των προϊόντων Kunzelmann, Brielmaier και Jenson. Αν και παντού χρησιμοποιείται ο όρος ισοδύναμο και κατανοούμε ότι σε ένα τόσο τεχνικό αντικείμενο, η χρήση εικόνων και έτοιμων προδιαγραφών διευκολύνει ίσως τη σύνταξη της διακήρυξης, παραμένει άποψή μας ότι δημιουργεί διαδικαστικά θέματα, τόσο με τη χρήση εικόνων, όσο και με τη λεκτική διατύπωση, που θα ήταν προτιμότερο να έχει διατυπωθεί ώστε να περιλαμβάνει το εύρος των διαθέσιμων κατασκευαστών και να μην κάνει πιο εύκολα αναγνωρίσιμο ένα όνομα/μία εικόνα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεδομένου ότι ο διαγωνισμός αφορά σε εξειδικευμένο εξοπλισμό και προς διευκόλυνση των διαγωνιζόμενων συντάχθηκε ο πίνακας των τεχνικών προδιαγραφών, με φωτογραφίες και τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία όμως δεν περιορίζουν ως προς τους διαθέσιμους κατασκευαστές. Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται σαφώς στη διακήρυξη με τον όρο «ισοδύναμο».


6η Ερώτηση: Σχετικά με την αξιολόγηση και την κατακύρωση του διαγωνισμού: Εφόσον η αξιολόγηση θα γίνει από το ίδιο το ΠΙΟΠ, πρέπει να τεθεί το ερώτημα αν θα διενεργηθεί από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό του ΠΙΟΠ ή/και από ειδικό τεχνικό σύμβουλο, ώστε να επιτευχθεί η αξιολόγηση της καταλληλότητας και ισοδυναμίας με τα προδιαγραφόμενα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΙΟΠ έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί η συγκεκριμένη απαίτηση.

 

7η ερώτηση: Στην παράγραφο Α.2.1.2 αναφέρετε πως "Τονίζεται ότι ο χώρος αποθήκευσής του πλωτού μηχανήματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 7,5 m3 ενώ η μάζα που μπορεί να φορτωθεί επί του πλωτού θα φτάνει τα 1.000 kg." Το μηχάνημα όμως που περιγράφετε στη Διακήρυξή σας δεν προβλέπει χώρο αποθήκευσης επί αυτού. Αντίθετα, μετά την κοπή, έχει προβλεφθεί η προσαρμογή εξοπλισμού συλλογής του κομμένου υλικού και απόθεσής του. Για τον λόγο αυτόν θεωρούμε πως εκ παραδρομής έχει ζητηθεί χώρος αποθήκευσης 7,5 κ.μ. επί του μηχανήματος. Παρακαλούμε για την επιβεβαίωσή σας στο κομμάτι αυτό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο χώρος αποθήκευσης (επί του μηχανήματος) δεν αποτελεί βασική τεχνική προδιαγραφή του μηχανήματος.