3.1.2014

Νέες Διευκρινίσεις – Απαντήσεις επί ερωτήσεων του διαγωνισμού για το Υ/Ε 4 «Οπτικοακουστικές παραγωγές (ντοκιμαντέρ)» της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»

Νέες Διευκρινίσεις – Απαντήσεις επί ερωτήσεων του διαγωνισμού για το Υ/Ε 4 «Οπτικοακουστικές παραγωγές (ντοκιμαντέρ)» της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»

Εκδόθηκαν σήμερα 03/01/2014 (Α.Π. ΠΙΟΠ 2/03.01.2014) νέες ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ που παρελήφθησαν από τη Γραμματεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς μετά την 23η Δεκεμβρίου 2013, και αφορούν στο Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 4 «Οπτικοακουστικές παραγωγές (ντοκιμαντέρ)» στο πλαίσιο του έργου «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων».

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παραγωγή έξι (6) εκπαιδευτικών ταινιών τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) μικρής διάρκειας, οι οποίες θα προβάλλονται στις προβλεπόμενες εκθεσιακές ενότητες του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.

Ταξινόμηση κατά CPV: 92111100-3 Παραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών και βιντεοταινιών.

Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 147.600,00€ € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09/01/2014 και ώρα 17:00 μ.μ, στην έδρα του ΠΙΟΠ (Αγγέλου Γέροντα 5, 105 58, Αθήνα).

Διενέργεια Διαγωνισμού: 10/01/2014 και ώρα 10:00 π.μ

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων» -κωδ. ΟΠΣ 346842- του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υ/Ε4 «Οπτικοακουστικές παραγωγές (ντοκιμαντέρ)» που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του τεύχους του διαγωνισμού:

1.       Ερώτηση:

Χρόνος Ανάθεσης-Υπογραφής Σύμβασης-Παράδοσης Έργου

1α) Ποιος θεωρείται ο χρόνος ανάθεσης, από τον οποίο και τρέχει η 12μηνη προθεσμία παράδοσης του τελικού παραδοτέου; Η ημερομηνία κατακύρωσης ή της υπογραφής της σύμβασης;

1β) Σε κάθε περίπτωση, αν η ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης του έργου είναι άμεσα

εξαρτώμενη από τις διαδικασίες κρίσης των υποβληθέντων φακέλων και της τελικής επιλογής του αναδόχου, κατά  πόσο είναι δεσμευτικό το προτεινόμενο από τον υποψήφιο διάγραμμα Gantt και κατά πόσο υφίσταται ευελιξία στην τροποποίησή του;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1 α) Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

1β) Η τελική Μεθοδολογία Διαχείρισης και Υλοποίησης θα υιοθετηθεί στη σύμβαση.

Σε αυτήν περιγράφονται:

1. Δομή Ανάλυσης των Εργασιών

2. Χρονοπρόγραμμα, με σήμανση των οροσήμων του έργου και των παραδοτέων

3. Σύνθεση Ομάδας Έργου, με αναφορά στις ειδικότητες που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση του Έργου.

Στη φάση της κατακύρωσης το χρονοπρόγραμμα ενσωματώνεται στη σύμβαση, μετά την εφαρμογή των απαραίτητων για την Αναθέτουσα Αρχή προσαρμογών.

2.       Ερώτηση:

Συμμετέχοντες στο έργο-συνεντευξιαζόμενοι

Οι συνεντευξιαζόμενοι που θα συμμετέχουν σε κάθε ταινία τεκμηρίωσης (τεχνίτες κλπ) θα προταθούν και θα ενταχθούν στο γύρισμα με μέριμνα του ΠΙΟΠ, ή είναι στην αποκλειστική ευχέρεια του αναδόχου να τους βρει και προσεγγίσει; Στην δεύτερη περίπτωση οφείλει ο υποψήφιος ανάδοχος να μεριμνήσει για μια πιθανή αμοιβή για την συμμετοχή τους;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το ΠΙΟΠ μπορεί απλά να προτείνει ενδεικτικά κάποια ονόματα (με την σύμφωνη γνώμη του επιστημονικού υπευθύνου) τα οποία προέρχονται από την προϋπάρχουσα έρευνα που είχε γίνει για την υλοποίηση της μουσειολογικής-μουσειογραφικής μελέτης. Από εκεί και πέρα είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου να προσεγγίσει είτε αυτά είτε άλλα πρόσωπα, καθώς και να μεριμνήσει για ενδεχόμενη αμοιβή τους εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί. Το ΠΙΟΠ θα πρέπει πριν τα γυρίσματα να λάβει γνώση για την τελική επιλογή αυτών των προσώπων προκειμένου να συναινέσει για αυτά ή να διατυπώσει πιθανές επιφυλάξεις και εν συνεχεία να εξετάσει σε συνεργασία με τον Ανάδοχο εναλλακτικές επιλογές.

3.       Ερώτηση:

Τίτλοι αρχής και τέλους-παρ. 2.4.9 σελ 16

Να διευκρινιστεί με ποιον τρόπο μπορούν να αναγράφονται ταυτόχρονα στο μαύρο φόντο όλες οι ζητούμενες πληροφορίες.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Θα δοθούν στην πορεία ακριβείς οδηγίες από το ΠΙΟΠ στον Ανάδοχο αλλά αυτό είναι κάτι που ούτως ή άλλως είναι ευέλικτο. Αυτό που έχει σημασία είναι: α) να μην είναι οι τίτλοι αρχής και τέλους πάνω σε πλάνα των ταινιών, β) να περιέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που μπορεί να ζητηθούν (συντελεστές , ευχαριστίες, λογότυπα κ.ο.κ), γ) να αναγράφονται ταυτόχρονα σε ελληνικά και αγγλικά («να τρέχουν» π.χ. σε μισή-μισή οθόνη).

 

4.       Ερώτηση:

Αρχειακό υλικό

Σε περίπτωση που για τις ανάγκες του έργου κριθεί αναγκαία η χρήση αρχειακού υλικού, αυτό θα χορηγηθεί από το ΠΙΟΠ ή θα αναζητηθεί αποκλειστικά από τον Ανάδοχο; Σε κάθε περίπτωση οφείλει ο υποψήφιος ανάδοχος να καταβάλλει κάποιο  ποσό για πνευματικά δικαιώματα για το υλικό αυτό;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Θα αναζητηθεί αποκλειστικά από τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει και να μεριμνήσει για την καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων εφόσον αυτά απαιτούνται. Εφόσον χρησιμοποιηθεί αρχειακό υλικό, αυτό ,θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, να εξυπηρετεί τη ροή των σεναρίων και η τελική επιλογή και χρήση του θα γίνει και με τη σύμφωνη γνώμη του επιστημονικού υπεύθυνου.

 

5.       Ερώτηση:

Φάση Υλοποίησης-Παράμετρος-Πακέτο έργου

Να αποσαφηνιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η σχέση των τριών αυτών εννοιών, για τη διευκόλυνση σύνταξης των σχετικών πινάκων της τεχνικής προσφοράς και αν είναι δυνατόν με κάποιο παράδειγμα που συνάδει με την εργασία της παραγωγής των οπτικοακουστικών έργων.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η Δομή Ανάλυσης Εργασιών (Work Breakdown Structure) αποτελεί μια ιεραρχική ανάλυση της εργασίας που πρέπει να εκτελεστεί, και είναι προσαρμοσμένη σε παραδοτέα. Για την καλύτερη κατανόηση του σχήματος της δομής, αυτή εξετάζεται από το χαμηλότερο ιεραρχικά επίπεδο προς το υψηλότερο.

Το χαμηλότερο επίπεδο της δομής είναι το Πακέτο Εργασίας. Όλες οι δραστηριότητες του έργου εντάσσονται σε κάποιο Πακέτο Εργασίας. Τα Πακέτα Εργασίας ομαδοποιούνται λογικά στις Παραμέτρους, οι οποίες πρέπει να παράγουν κάποιο συγκεκριμένο προϊόν, υπηρεσία ή αποτέλεσμα. Για να ολοκληρωθεί μία Παράμετρος, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι Παράμετροι που βρίσκονται κάτω από αυτήν. Οι Φάσεις Υλοποίησης αποτελούνται από τις παραπάνω δομές (Παράμετροι και Πακέτα Εργασίας), και για το συγκεκριμένο έργο ορίζονται ενδεικτικά ως i. Pre-production, ii. Production και iii. Post-production.

Για να είναι πλήρης η Δομή Ανάλυσης Εργασιών, θα πρέπει όλες οι εργασίες να μπορούν να αντιστοιχηθούν σε κάποιο πακέτο εργασίας, χωρίς ελλείψεις, επικαλύψεις και επαναλήψεις. Η Δομή Ανάλυσης Εργασιών θα πρέπει να έχει τόσα επίπεδα (Παράμετροι και Πακέτα Εργασιών) όσα επιτρέπουν την αξιόπιστη εκτίμηση της απαιτούμενης εργασίας.

 

Δεδομένου ότι η Δομή Ανάλυσης Εργασιών αξιολογείται στο πλαίσιο της Τεχνικής Προσφοράς, το ΠΙΟΠ δεν θα προβεί στην παράθεση παραδείγματος.

6.       Ερώτηση:

Πνευματικά Δικαιώματα

Στο πεδίο ‘’πνευματικά δικαιώματα’’ του φακέλου οικονομικής προσφοράς, εκτιμάται και συμπληρώνεται το ποσό που απαιτείται να καταβληθεί για την εκχώρηση του υλικού, το οποίο ο ανάδοχος θα εντάξει στο τελικό έργο, ή το ποσό που θα καταβάλει ο Δικαιούχος για την εκχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων από τον Ανάδοχο (όπως αναφέρεται στο αρ.7 της σύμβασης);

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Εκτιμάται και συμπληρώνεται το ποσό που ενδέχεται να καταβληθεί για πνευματικά δικαιώματα που αφορούν την εκχώρηση υλικού για κάθε παραγωγή.