6.11.2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες αξιολόγησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και υλικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες αξιολόγησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και υλικού

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), ΝΠΙΔ, απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης της Δράσης 1.5 «Υπηρεσίες αξιολόγησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και υλικού» της, για την υλοποίηση της πράξης «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 (συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

Κατεβάστε εδώ την πρόσκληση και τα συνημμένα παραρτήματά της.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 21/11/2014