18.9.2013

Αγορά αντικειμένων στο πλαίσιο συγκρότησης της μόνιμης συλλογής του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.

Αγορά αντικειμένων στο πλαίσιο συγκρότησης της μόνιμης συλλογής του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.

Στο πλαίσιο της συγκρότησης της μόνιμης συλλογής του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων (Υ/Ε:9, Ενότητα Εργασίας 1: «Συγκρότηση Συλλογής»), ολοκληρώθηκε, κατόπιν ενδελεχούς έρευνας, συνεργασίας και σχετικής αυτοψίας των υπευθύνων του έργου και των επιστημονικών συνεργατών, η αγορά τριανταπέντε (35) αντικειμένων που ανήκαν στο συλλέκτη κ. Κ. Νοταρά και στους παλαιοπώλες-εμπόρους έργων τέχνης κ. Γ. Γκούτη και κ. Ε. Βιτάλη .

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, ως Προϊσταμένη Αρχή, στην υπ' αριθ. 317/29.05.2013 Συνεδρία του, αποφάσισε την αγορά των συγκεκριμένων 35 αντικειμένων, με τις ακόλουθες δαπάνες:

Αντικείμενα (19) από Κ. Νοταρά: (€ 140.000), μείον τις νόμιμες κρατήσεις.
Αντικείμενα (10) από Γ. Γκούτη: (€ 26.000), πλέον ΦΠΑ., μείον τις νόμιμες κρατήσεις.
Αντικείμενα (6) από Ε. Βιτάλη: (€ 9.000), πλέον ΦΠΑ, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.

Τα 3 Ιδιωτικά Συμφωνητικά Αγορών κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ:5363/Β1/03.57.01.02/1882/29.07.2013) υπογράφηκαν στις 05.09.2013 (Γ. Γκούτης) και 09.09.2013 (Κ. Νοταράς και Ε. Βιτάλης).