24.9.2012

Αγορά αντικειμένων στο πλαίσιο συγκρότησης της μόνιμης συλλογής του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.

Αγορά αντικειμένων στο πλαίσιο συγκρότησης της μόνιμης συλλογής του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.

Στο πλαίσιο συγκρότησης της μόνιμης συλλογής του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων (Υ/Ε 9, Ενότητα Εργασίας (ΕΕ) 1: «Συγκρότηση Συλλογής») και κατόπιν ενδελεχούς έρευνας, αυτοψίας και αποτίμησης των υπευθύνων του έργου και των επιστημονικών συνεργατών, ολοκληρώθηκε η αγορά τριανταεπτά (37) αντικειμένων που ανήκαν στο συλλέκτη κ. Νικόλαο Τσιμπλάκη.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, ως Προϊσταμένη Αρχή, στην υπ' αριθ. 303/14.06.2012 Συνεδρία του, αποφάσισε την αγορά των συγκεκριμένων αντικειμένων, με συνολική δαπάνη εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ (25.000 €). Το ιδιωτικό Συμφωνητικό Αγοράς κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ:3898/Β1/03.57.01.02/1288/19.07.2012) υπεγράφη στις 10.09.2012