23.7.2012

Ανάδειξη αναδόχου οπτικοακουστικής παραγωγής για το Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.

Ανάδειξη αναδόχου οπτικοακουστικής παραγωγής για το Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου οπτικοακουστικής παραγωγής (Υ/Ε 10, "Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας", Ενότητα Εργασίας (ΕΕ) 2, "οπτικοακουστική παραγωγή"), σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Α.Ν. 2039/1939).

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, ως Προϊσταμένη Αρχή, στην υπ' αριθ. 300/22.05.2012 Συνεδρία του, αποφάσισε την απευθείας ανάθεση του έργου, με συνολική δαπάνη 11.900 ευρώ (πλέον ΦΠΑ, μείον τις νόμιμες κρατήσεις), στην εταιρεία παραγωγής με την επωνυμία "PAN ENTERTAINMENT ΑΕ" που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κωνσταντίνο Μωριάτη. Η σύμβαση, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ: 3620/Β1/03.57.01.02/1173/06.07.2012), υπεγράφη στις 23.7.2012.