Η πράξη «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο» αποτελεί μια καινοτόμο πρόταση για την ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών δράσεων και εκπαιδευτικού υλικού που συνδέουν το σχολείο με τον τόπο, τους φυσικούς πόρους, την παραγωγική ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και εν τέλει με το Μουσείο.

Υλοποιείται από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και εφαρμόζεται στα Μουσεία που ανήκουν στο Δίκτυο Μουσείων του ΠΙΟΠ, στις ακόλουθες περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη (Μουσείο Μετάξης), Θεσσαλία (Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα), Πελοπόννησος (Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού), Βόρειο Αιγαίο (Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου).

Το έργο «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο», απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Αξιοποιεί στο έπακρο τη βιωματική/διαδραστική διάσταση της άτυπης εκπαίδευσης που προσφέρει το Μουσείο, επιδιώκοντας να αποδείξει στο μαθητή ότι το μουσείο είναι ένας ζωντανός χώρος, μία εν δυνάμει προέκταση της σχολικής αίθουσας υπό το πρίσμα ότι χρησιμοποιεί τις γνώσεις που αποκτά στο σχολείο για να κατανοήσει τη σημασία των εκθέσεων και των εκθεμάτων

Με το πρόγραμμα «Παυσανίας 2.0» συμβάλλουμε στην αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και στον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού, με στρατηγικούς στόχους: την αειφορία στην εκπαίδευση, ως προτεραιότητα που διασφαλίζεται μέσα από το εκπαιδευτικού υλικού προσαρμοσμένου στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και µε την εισαγωγή βιωµατικών εφαρμογών.

Ειδικότερα, σκοπός του έργου «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο» είναι να αναπτύξει εκπαιδευτικές δράσεις σε έξι Μουσεία του Δικτύου Μουσείων του ΠΙΟΠ, με τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του σχολείου του 21ου αιώνα, και ειδικότερα στους στρατηγικούς στόχους της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, της γνωριμίας της τοπικής ιστορίας, της αειφορίας στην εκπαίδευση και της στήριξης βιωµατικών δράσεων.

Το έργο «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο» προτείνει, μεταξύ άλλων:

  • τη σύνδεση της σχολικής ύλης με προτάσεις για την υλοποίηση της ερευνητικής συνθετικής εργασίας (project) που θα υλοποιούνται στο Μουσείο,
  • την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων και τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού γύρω από τα Τοπία Πολιτισμού της κάθε περιοχής,
  • την ανάπτυξη την κουλτούρας του ερευνητή σε μαθητές, είτε αυτοί κατάγονται από τις περιοχές εφαρμογής, είτε τις επισκέπτονται, στο πλαίσιο Πολιτιστικής Εκδρομής, συνδυάζοντας την επίσκεψη στο Μουσείο με την έξοδο στο «πεδίο», το οποίο, ανάλογα με τη θεματική, μπορεί να οδηγεί σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, περιβαλλοντικής σημασίας, σύγχρονης δημιουργίας, 

Σε σύνδεση με τη διδακτέα ύλη και τις εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποιούνται στο μουσείο, σχεδιάστηκε από εκπαιδευτικούς που συνεργάστηκαν με το ΠΙΟΠ το υλικό, που, προσαρμοσμένο στην ηλικία και στο μαθησιακό επίπεδο των μαθητών, αποτελεί το υπόβαθρο για την άντληση πληροφοριών, καθώς και για τις συνθετικές διαθεματικές εργασίες τους (projects).

Με θεματικό στόχο τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως αυτή συναρτάται με την ανάδειξη της παραγωγικής ιστορίας της χώρας μας, τη σημασία των φυσικών πόρων και της βιομηχανικής τεχνολογίας που αναπτύχθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες, για κάθε εκπαιδευτικό φάκελο σχεδιάζονται δράσεις που υλοποιούνται στα μουσεία (σε φυσικό ή εικονικό χώρο) και στο άμεσο πολιτιστικό τους περιβάλλον, στο πλαίσιο της ερευνητικής συνθετικής εργασίας, και συνδέουν τη σχολική ύλη με τους πέντε άξονες που ορίζουν, για τους σκοπούς του Έργου, τα Τοπία Πολιτισμού της κάθε περιοχής: 

  1. πολιτιστική κληρονομιά: η σχέση του ανθρώπου με το πολιτιστικό απόθεμα κάθε τόπου,
  2. υλικός πολιτισμός: ανθρώπινες παρεμβάσεις και κατάλοιπα ανθρώπινης δραστηριότητας, μέσα από το πρίσμα της παραδοσιακής τεχνολογίας και της παραγωγικής ιστορίας του τόπου,
  3. άυλη πολιτιστική κληρονομιά: συλλογική μνήμη, παραδόσεις και αντιλήψεις, ως απότοκο της κουλτούρας του κάθε τόπου,
  4. σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία: σύνδεση των τεχνών με τη δημιουργική πολιτιστική βιομηχανία,
  5. περιβάλλον: αλληλεπίδραση ανθρώπου και φύσης, 

Το εκπαιδευτικό υλικό, εγκρίθηκε στο σύνολο του από το  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  με το αρ. πρωτ. 34883/Δ2 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π/θμίας και Δ/θμίας Εκπαίδευσης  Το έντυπο υλικό αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αίτησης,  και περιλαμβάνει οδηγό εκπαιδευτικού, πηγές και  φύλλα εργασίας για τους πέντε άξονες.

 

Ταυτότητα πράξης 
ΕΣΠΑ 2007 – 2013 – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
Πράξη: Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο
Κωδικός Πράξης MIS (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ): 453683
Δημόσια Δαπάνη: 425,000.00€
Κωδικός ΣΑ: Ε0148
Φορέας ΣΑ: 1012700 Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 
Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2014ΣΕ01480007
Δικαιούχος: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 
Κωδικός Δικαιούχου: 1050601
Απόφαση Ένταξης: Α.Π. ΕΥΔ ΕΚΔΒΜ 991/20.01.2014