24.6.2014

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις επί ερωτήσεων του διαγωνισμού για το Υ/Ε 4 «Οπτικοακουστικές παραγωγές (ντοκιμαντέρ)» της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις επί ερωτήσεων του διαγωνισμού για το Υ/Ε 4 «Οπτικοακουστικές παραγωγές (ντοκιμαντέρ)» της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»

Εκδόθηκαν σήμερα Τρίτη 24/06/2014 (Α.Π. ΠΙΟΠ: 409) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ για την Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Υποέργο 4: «Οπτικοακουστικές παραγωγές (ντοκιμαντέρ)» της πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων».

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παραγωγή έξι (6) εκπαιδευτικών ταινιών τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) μικρής διάρκειας, οι οποίες θα προβάλλονται σε προβλεπόμενες εκθεσιακές ενότητες του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.

Ταξινόμηση κατά CPV: 92111100-3 Παραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών και βιντεοταινιών.

Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 147.600,00€ € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30/06/2014 και ώρα 17:00 μ.μ, στην έδρα του ΠΙΟΠ (Αγγέλου Γέροντα 5, 105 58, Αθήνα).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων» -κωδ. ΟΠΣ 346842- του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υ/Ε4 «Οπτικοακουστικές παραγωγές (ντοκιμαντέρ)» που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του τεύχους του διαγωνισμού:

1.       Ερώτηση:

Δεδομένου ότι, στο σημείο Β2.12.4. (σελίδα 32) της Διακήρυξης του θέματος, αναφέρεται ότι: «Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου (Σκηνοθέτης) δύναται να έχει και την ιδιότητα Τεχνικού Μέλους της Ομάδας Έργου, αρκεί να πληροί όλα όσα ζητούνται για την αντίστοιχη ιδιότητα», θα θέλαμε να διευκρινιστεί αν το ίδιο ισχύει, αντιστοίχως, και για τον Υπεύθυνο της Ομάδας Έργου, αν, δηλαδή, το ίδιο πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να αποτελεί ταυτόχρονα και Μέλος της Ομάδας Έργου, εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα. Παρακαλούμε για την απάντησή σας, παραμένοντας στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το ίδιο ισχύει και για τον Υπεύθυνο της Ομάδας Έργου, αρκεί να πληροί όλα όσα ζητούνται για την αντίστοιχη ιδιότητα. Στη σελίδα 33, ειδικότερα, αναφέρεται το εξής: «Σε κάθε περίπτωση αυτό που ενδιαφέρει είναι, ανεξαρτήτως προσώπων, να καλύπτονται όλες οι προϋποθέσεις για κάθε ιδιότητα».

 

2.       Ερώτηση:

Κατά την προηγούμενη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού, είχαμε υποβάλλει στον φάκελο δικαιολογητικών, πρωτότυπες βεβαιώσεις και πρωτόκολλα παραλαβής έργων που έχουμε υλοποιήσει, αποδεικνύοντας έτσι την εμπειρία της εταιρίας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια έγγραφα για την παρούσα προκήρυξη, δεδομένου ότι είναι τα πρωτότυπα, αλλά φέρουν τη σφραγίδα και τις υπογραφές σας, καθώς και τις ενδείξεις της προηγούμενης υποβολής (δηλ. αναγράφουν «πρωτότυπο» με προηγούμενη αρίθμηση); Αν όχι, μπορούν τα έγγραφα αυτά να κατατεθούν σε αντίγραφα (απλές φωτοτυπίες); Εναλλακτικά, επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον είναι πρωτότυπα αυτά τα έγγραφα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ίδια.

3.       Ερώτηση:

Στο υπόδειγμα του Πιν.4.1 «Καταγραφή μελών ομάδας έργου» του Παραρτήματος, υπάρχει η στήλη με την ένδειξη «ΥΠΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ». Απαιτείται ως δικαιολογητικό, υπεύθυνη δήλωση συνεργασίας κάθε ενός από τα μέλη της ομάδας έργου; Αν ναι, πρέπει να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο υπογραφής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ως δικαιολογητικό απαιτείται μια Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερών πριν την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, στην οποία δηλώνεται ότι, για τους σκοπούς του έργου, θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης έργου, για κάθε μία από τις απαραίτητες ειδικότητες, διάρκειας ανάλογης της απασχόλησης που θα χρειαστεί η κάθε ειδικότητα για την υλοποίηση του έργου.

 

4.       Ερώτηση:

Στην ενότητα 12 «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Επαγγελματικής Επάρκειας», υποενότητα 4 «Ανθρώπινο δυναμικό», αναφέρεται η απαίτηση Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψήφιου Αναδόχου, στην οποία δηλώνεται ότι, για τους σκοπούς του έργου, θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης έργου, για κάθε μία από τις απαραίτητες ειδικότητες, διάρκειας ανάλογης της απασχόλησης που θα χρειαστεί η κάθε ειδικότητα για την υλοποίηση του έργου.

Χρειάζεται να αναλύσουμε στην υπεύθυνη δήλωση τα ονόματα και τις ειδικότητες των μελών ομάδας έργου και την αντίστοιχη διάρκεια απασχόλησης, ή αρκεί να αντιγράψουμε επακριβώς το κείμενο που προαναφέρθηκε (ήτοι «για τους σκοπούς του έργου, θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης έργου, για κάθε μία από τις απαραίτητες ειδικότητες, διάρκειας ανάλογης της απασχόλησης που θα χρειαστεί η κάθε ειδικότητα για την υλοποίηση του έργου»);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αρκεί μόνο να γραφτεί ότι «για τους σκοπούς του έργου, θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης έργου, για κάθε μία από τις απαραίτητες ειδικότητες, διάρκειας ανάλογης της απασχόλησης που θα χρειαστεί η κάθε ειδικότητα για την υλοποίηση του έργου».

 

5.       Ερώτηση:

Για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας των μελών της ομάδας έργου (συγκεκριμένα, για την απαίτηση δεκαετούς του Υπ. Έργου, πενταετούς του Αναπληρωτή, εξάμηνης για τα «τεχνικά μέλη» και το «επιστημονικό μέλος»), απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. βεβαιώσεις εργοδοτών), ή αρκεί η υπογραφή των μελών της ομάδας έργου για τα αληθή στοιχεία, στο σχετικό πεδίο του βιογραφικού σημειώματος; Αν απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, παρακαλούμε διευκρινίστε ποια είναι και αν αρκούν απλά αντίγραφα αυτών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αρκεί η υπογραφή των μελών της ομάδας έργου για τα αληθή στοιχεία στο σχετικό πεδίο του βιογραφικού σημειώματος. Βάσει της υπογραφής τα στοιχεία αυτά δύναται να ελεγχθούν από τη Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών.

Από εκεί και πέρα και όπως αναφέρεται και στο σημείο 2 στις Διευκρινίσεις, στη σελίδα 34: «Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει (…) και κάθε άλλο στοιχείο που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την ικανότητα για συμμετοχή του στο διαγωνισμό στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών (…) [μόνο όμως  κατά την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των υστέρων].

 

6.       Ερώτηση:

Στην Προκήρυξη του θέματος και συγκεκριμένα στο Α Μέρος: Αντικείμενο – Προδιαγραφές Έργου, Ενότητα: 2.2 Ομάδα Έργου (σελίδα 15), αναφέρεται ως μέλος της Ομάδας Έργου ο Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Επεξεργασίας Ήχου. Θα θέλαμε να διευκρινιστεί, αν αυτό το μέλος της Ομάδας Έργου ταυτίζεται με τον Ηχολήπτη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το συγκεκριμένο μέλος της ομάδας έργου ταυτίζεται με τον ηχολήπτη.

7.       Ερώτηση:

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ο τρόπος συμπλήρωσης του ΦΠΑ στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς της Προκήρυξης του θέματος, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα υποδείγματα (Παραρτήματα Π6. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς, σελίδες 19 – 25) στον αναλυτικό πίνακα κοστολόγησης του καθενός τελικού παραδοτέου και για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών (π.χ. διαμονή – διατροφή) εφαρμόζεται ποσοστό ΦΠΑ 13%, ενώ, παράλληλα, στο συγκεντρωτικό Πίνακα της σελίδας 25 θα πρέπει να υπολογιστεί ΦΠΑ 23%, που αποτελεί το συνολικό ποσοστό φόρου που θα επιβαρύνει τελικά τον υποψήφιο Ανάδοχο και επομένως τη συνολική Οικονομική Προσφορά. Από την ανωτέρω υποχρέωση και σε συνδυασμό με τη διαφορά του εφαρμοζόμενου ΦΠΑ, δεν προκύπτει ταύτιση των ποσών των επιμέρους τελικών παραδοτέων με το συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς και θα θέλαμε να μας γνωρίσετε, αν αυτή η αναντιστοιχία είναι αποδεκτή και σε αντίθετη περίπτωση, να υποδειχθεί ο ορθός τρόπος συμπλήρωσης των σχετικών πινάκων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για να μην δημιουργηθούν τέτοιες αναντιστοιχίες με τον ΦΠΑ και επειδή σε κάθε περίπτωση αυτό που ενδιαφέρει την Αναθέτουσα Αρχή για την τελική αξιολόγηση είναι ο τελικός συγκεντρωτικός πίνακας στη σελίδα 25 με το σύνολο της δαπάνης που προκύπτει για κάθε παραδοτέο και εν τέλει το γενικό σύνολο της οικονομικής προσφοράς, καλούνται οι υποψήφιοι ανάδοχοι να εκλάβουν την ενδεικτική κατηγορία «μετακινήσεις – διαμονή διατροφή»  που είχε προστεθεί από τη Διαχειριστική Αρχή ως γενικά έξοδα μετακινήσεων με ποσοστό συμπλήρωσης ΦΠΑ και σε αυτή τη γραμμή το 23% (σβήνοντας παράλληλα τους όρους διαμονή –διατροφή).

Η επί μέρους ανάλυση των ποσών σε κατηγορίες δαπανών ζητείται ενδεικτικά προκειμένου να υπάρχει μια σαφής εικόνα για το αν είναι ρεαλιστική η προσέγγιση του γενικού συνόλου της οικονομικής προσφοράς. Η οικονομική προσφορά, ωστόσο, υπολογίζεται με ποσοστό ΦΠΑ 23%, όπως, δηλαδή, και ο προϋπολογισμός του έργου.