26.3.2014

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις επί ερωτήσεων του διαγωνισμού για το Υ/Ε 4 «Οπτικοακουστικές παραγωγές (ντοκιμαντέρ)» της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις επί ερωτήσεων του διαγωνισμού για το Υ/Ε 4 «Οπτικοακουστικές παραγωγές (ντοκιμαντέρ)» της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»

Εκδόθηκαν σήμερα 26/03/2014 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ για την Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Υποέργο 4: «Οπτικοακουστικές παραγωγές (ντοκιμαντέρ)» της πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων» (Α.Π. ΠΙΟΠ 273 /26.03.2013).

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παραγωγή έξι (6) εκπαιδευτικών ταινιών τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) μικρής διάρκειας, οι οποίες θα προβάλλονται σε προβλεπόμενες εκθεσιακές ενότητες του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.

Ταξινόμηση κατά CPV: 92111100-3 Παραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών και βιντεοταινιών.

Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 147.600,00€ € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 01/04/2014 και ώρα 17:00 μ.μ, στην έδρα του ΠΙΟΠ (Αγγέλου Γέροντα 5, 105 58, Αθήνα).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων» -κωδ. ΟΠΣ 346842- του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υ/Ε4 «Οπτικοακουστικές παραγωγές (ντοκιμαντέρ)» που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του τεύχους του διαγωνισμού:

1.       Ερώτηση:

Στην παρ. 2.4.3 αναφέρεται «Οι τελικοί τίτλοι και των έξι (6) εκπαιδευτικών ταινιών…» Ως τελικοί τίτλοι νοούνται οι τίτλοι των επεισοδίων ή οι τίτλοι αρχής και τέλους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ως τελικοί τίτλοι στην παρ. 2.4.3 νοούνται οι οριστικοί τίτλοι των έξι (6) εκπαιδευτικών ταινιών τεκμηρίωσης οι οποίοι θα καθοριστούν κατόπιν συνεννόησης του Αναδόχου με τους υπευθύνους Υποέργου. Για τους τίτλους αρχής και τέλους γίνεται αναφορά στην παράγραφο 2.4.9.

2.       Ερώτηση:

Η έγκριση των έξι (6) σεναρίων θα γίνει συγκεντρωτικά για τα αντίστοιχα επεισόδια ή με την αποδοχή του ενός θα γίνεται η αξιολόγηση του επόμενου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Θα γίνει συγκεντρωτικά και για τις έξι (6) εκπαιδευτικές ταινίες τεκμηρίωσης.

3.       Ερώτηση:

Τα γυρίσματα δύνανται να γίνουν συνολικά και για τις έξι (6) ταινίες ή υποχρεούται ο Ανάδοχος να επισκεφθεί αντίστοιχες φορές τα Ιωάννινα, το Μουσείο και άλλα σημεία για την εκτέλεσή τους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Τα γυρίσματα δύναται να γίνουν και συνολικά.

 

4.       Ερώτηση:

Τα πρωτόκολλα παραλαβής των ντοκιμαντέρ, στην περίπτωση που ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας (σελ.28), μπορούν να είναι το 1ο και το τελευταίο της σειράς ο συνολικός αριθμός της οποίας ορίζεται από τη σύμβαση ή πρέπει να προσκομιστεί το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής για κάθε ντοκιμαντέρ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σχετική αναφορά για τα πιστοποιητικά/πρωτόκολλα παραλαβής από δημόσιο φορέα υπάρχει στη σελίδα 30 της προκήρυξης. Εφόσον πάντως πρόκειται για κύκλο (σειρά) ντοκιμαντέρ, ως στοιχείο τεκμηρίωσης για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους θα πρέπει να προσκομιστεί είτε ένα συνολικό πιστοποιητικό/πρωτόκολλο παραλαβής για όλον τον κύκλο (τη σειρά), είτε αλλιώς ένα ξεχωριστό για κάθε ένα από τα ντοκιμαντέρ που εμπεριέχονται  στον κύκλο (τη σειρά).

 

5.       Ερώτηση:

Ο τίτλος πιστοποίησης ειδικότητας (σελ. 30, κ.α.) για τα μέλη της Ομάδας Έργου μπορεί να είναι η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος; Τι άλλο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σχετική αναφορά για τους τίτλους  πιστοποίησης ειδικότητας για τα μέλη της  Ομάδας Έργου  υπάρχει στη σελίδα 31 της προκήρυξης.

Εν προκειμένω, η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δεν θεωρείται τίτλος πιστοποίησης ειδικότητας.

 

6.       Ερώτηση:

ΣΕΛ. 19/65 «Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το τελικό παραδοτέο έχει επουσιώδη ελαττώματα, η Επιτροπή Παραλαβής διατηρεί τη διαζευκτική ευχέρεια είτε να ζητήσει από τον Ανάδοχο τη διόρθωση των ελαττωμάτων μέσα σε εύλογη προθεσμία που θα του τάξει, είτε να μειώσει αναλόγως την αμοιβή του Αναδόχου και να παραλάβει το έργο ως έχει. Σε κάθε, περίπτωση, συντάσσει και αποστέλλει στους Υπεύθυνους Υποέργου και στην Υπηρεσία Διοικητικού – Λογιστηρίου σχετική επιστολή, όπου περιγράφονται µε σαφήνεια οι συστάσεις της.»

 

Σε περίπτωση που ταχθεί προθεσμία για επανόρθωση επουσιώδους ελαττώματος,  ο χρόνος αυτός θα συνυπολογιστεί και στον συνολικό χρόνο διάρκειας της σύμβασης και εκτέλεσης του έργου, η θα τον υπερβεί; Στην πρώτη περίπτωση οφείλει ο υποψήφιος ανάδοχος να προβλέψει αυτό το διάστημα στο σχετικό διάγραμμα Gant;


 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε περίπτωση που κατά το στάδιο παραλαβής του φυσικού αντικειμένου του τελικού παραδοτέου ταχθεί χρονική προθεσμία στο πλαίσιο επανόρθωσης επουσιώδους ελαττώματος, ο χρόνος αυτός μπορεί να υπερβεί το συνολικό χρόνο διάρκειας της σύμβασης.

Σε καμία περίπτωση, ωστόσο, ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να ξεπεράσει την περίοδο επιλεξιμότητας του έργου που είναι η 31/12/2015.

 

7.       Ερώτηση:

Σελ. 28/65 «Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες (που υπολογίζεται ως εξής: υποχρεωτική ισχύς προσφοράς 6 μήνες και υποχρεωτικά 2 επιπλέον μήνες μετά το χρόνο λήξης ισχύος προσφοράς), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15.1 της παρούσας.»

 

Αν και φαίνεται σχεδόν σαφές, προς αποφυγήν σφάλματος ήσσονος σημασίας, η συνολική διάρκεια της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι συνολικά 8μηνη από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 8μηνες από την επομένη της  ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

 

8.       Ερώτηση:

Σελ. 14/65 «Μία (1) εκπαιδευτική ταινία τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) που να εστιάζει στον οικονομικό και εμπορικό ρόλο της αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα στη σημερινή εποχή σε σχέση και με την καθημερινότητα της σύγχρονης πόλης. Θα πρέπει να γίνεται, όμως, και αναφορά στο παρελθόν, μέσω αρχειακού υλικού και συνεντεύξεων, ώστε ο θεατής να κατανοήσει πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η αργυροτεχνία στην οικονομική άνθηση της πόλης.»

Σελ. 16,17/65 «2.4.7 Κάθε εκπαιδευτική ταινία τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) μπορεί να περιέχει αφηγήσεις, συνεντεύξεις, φυσικό ήχο, μουσική επένδυση και αρχειακό υλικό είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό, ανάλογα και με το τι μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα τη «ροή» του σεναρίου. Η επιλογή του αφηγητή θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη των υπευθύνων Υποέργου, από πλευράς της Υπηρεσίας Μουσείων του ΠΙΟΠ, ενώ η επιλογή ατόμων για συνεντεύξεις θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη των υπευθύνων Υποέργου, από πλευράς της Υπηρεσίας Μουσείων του ΠΙΟΠ αλλά και του επιστημονικού υπευθύνου.

Σχετικά με την επιλογή των ατόμων για συνεντεύξεις, το ΠΙΟΠ μπορεί να προτείνει ενδεικτικά κάποια ονόματα, με τη σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Υπευθύνου, τα οποία προέρχονται από την προϋπάρχουσα έρευνα που είχε γίνει για την υλοποίηση της μουσειολογικής  - μουσειογραφικής μελέτης. Ωστόσο, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου να προσεγγίσει είτε αυτά είτε άλλα πρόσωπα, καθώς και να μεριμνήσει για ενδεχόμενη αμοιβή τους, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί. Το ΠΙΟΠ θα πρέπει πριν τα γυρίσματα να λάβει γνώση για την τελική επιλογή αυτών των προσώπων προκειμένου να συναινέσει για αυτά ή να διατυπώσει πιθανές επιφυλάξεις και εν συνεχεία να εξετάσει σε συνεργασία με τον Ανάδοχο εναλλακτικές επιλογές.

Σε περίπτωση που για τις ανάγκες του έργου κριθεί αναγκαία η χρήση αρχειακού υλικού, αυτό θα αναζητηθεί αποκλειστικά από τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει και να μεριμνήσει για την καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων, εφόσον αυτά απαιτούνται. Εφόσον χρησιμοποιηθεί αρχειακό υλικό, αυτό θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να εξυπηρετεί τη ροή των σεναρίων.»
ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ζητείται να αποσαφηνιστεί η υποχρεωτική η επιλεκτική από τον ανάδοχο χρήση αρχειακού υλικού. Ενώ στην σελ. 14 (ενότητα 2.1) διατυπώνεται ως υποχρεωτική η χρήση αρχειακού υλικού για την έκτη ταινία τεκμηρίωσης, σε άλλα σημεία διατυπώνεται ως πιθανή. Σε ποιο βαθμό έχει την ευχέρεια να κρίνει ο ανάδοχος την χρήση του αρχειακού υλικού (σε πλήθος και σε είδος);

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η έρευνα και επιλογή αρχειακού υλικού από τον ανάδοχο δεν είναι υποχρεωτική αλλά επιλεκτική ανάλογα και με το τι θεωρεί ο ανάδοχος πως εξυπηρετεί καλύτερα τις πραγματικές ανάγκες του έργου. Η τελική χρήση του, ωστόσο, μπορεί να είναι κομβική τόσο για τη διαμόρφωση των σεναρίων όσο και για την πληρέστερη τεκμηρίωση/ανάδειξη των θεμάτων που ζητούνται. Όπως αναφέρεται και στην 2.4.7 «Σε περίπτωση που για τις ανάγκες του έργου κριθεί αναγκαία η χρήση αρχειακού υλικού, αυτό θα αναζητηθεί αποκλειστικά από τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει και να μεριμνήσει για την καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων, εφόσον αυτά απαιτούνται. Εφόσον χρησιμοποιηθεί αρχειακό υλικό, αυτό θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να εξυπηρετεί τη ροή των σεναρίων.»

 

9.       Ερώτηση:

 

 Σελ. 32/65 «Τίτλοι Σπουδών

-Για τον Υπεύθυνο Έργου (1): Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών

-Για τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου -Σκηνοθέτη (2): Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών ή αντίστοιχος τίτλος πιστοποίησης ειδικότητας.

- Για το διευθυντή φωτογραφίας (3), το μοντέρ (4), τους δύο εικονολήπτες (5) και τον υπεύθυνο σχεδιασμού και επεξεργασίας ήχου (6): Επικυρωμένα αντίγραφα αντίστοιχων τίτλων σπουδών ή αντίστοιχοι τίτλοι πιστοποίησης ειδικότητας.

-Για το επιστημονικό μέλος της Ομάδας Έργου: Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου στις ανθρωπιστικές σπουδές (κατά προτίμηση στην ιστορία-αρχαιολογία ή τη λαογραφία).»

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ποια είναι η έννοια του επικυρωμένου αντιγράφου τίτλου σπουδών; Πρόκειται για επικυρωμένο από τον εκδότη φορέα (σχολή, πανεπιστήμιο κ.λ.π.) ή για επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από δημόσιο φορέα ή δικηγόρο; Σημειωτέον ότι στην πρώτη περίπτωση η συλλογή αντίστοιχου εγγράφου καθίσταται πολύ δύσκολη έως αδύνατη μερικές φορές, λόγω της απόστασης που βρίσκεται το εκπαιδευτικό ίδρυμα (επαρχία - εξωτερικό). 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Τα επικυρωμένα αντίγραφα μπορεί να είναι είτε από τον εκδότη φορέα (σχολή, πανεπιστήμιο κ.λ.π.) είτε από δημόσιο φορέα ή δικηγόρο. Γίνονται δηλαδή δεκτές  και οι δύο περιπτώσεις.

 

10.   Ερώτηση:

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά οι υπεύθυνες δηλώσεις και βεβαιώσεις συμμετοχής που είχαν προσκομιστεί κατά την πρώτη διενέργεια του διαγωνισμού, εφόσον κατά περιεχόμενο είναι οι ίδιες με αυτές που πρέπει εκ νέου να προσκομιστούν;

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφόσον είναι ακόμη σε χρονική ισχύ.

11.   Ερώτηση:

 

Σελ. 31/65 «ως μέλος της Ομάδας Έργου να τεθεί σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (1) [project manager] παραγωγός, υπάλληλος ή στέλεχος, κάτοχος  αντίστοιχου τίτλου σπουδών, με τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση και παραγωγή οπτικοακουστικών έργων (ντοκιμαντέρ) πολιτιστικού χαρακτήρα. Αντίστοιχος τίτλος σπουδών ορίζεται, σύμφωνα με το Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α, 159/3.8.1995), άρθρο 10, παράγραφος 3, στοιχείο ε, αα «Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού σε έναν από τους συναφείς τομείς (όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η οικονομία, τα νομικά, η διοίκηση επιχειρήσεων) ή αναγνωρισμένης, μέσης τουλάχιστον, σχολής επαγγελματικής εκπαίδευσης παραγωγών οπτικοακουστικών έργων ή βεβαίωση παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση διάρκειας τουλάχιστον ενός εξαμήνου»»

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Με το άρθρο 50 του Νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ Α 219/23.12.2010) καταργήθηκε το εδάφιο ε της παραγράφου 3, του Νόμου 2328/1995 και ως εκ τούτου η ιδιότητα του παραγωγού δεν υπόκεινται στην απόδειξή της μέσω αντίστοιχου τίτλου σπουδών (όπως αυτός εξειδικευόταν στην καταργηθείσα διάταξη). Ερωτάται αν αρκεί, όπως ο νόμος ορίζει, για την απόδειξη της ιδιότητας του παραγωγού, ως Υπεύθυνου έργου,  μόνη η προϋπόθεση του άρθρου 3 του Νόμου 2328/1995 (ως έχει σήμερα) ήτοι η εγγραφή του στο οικείο Επιμελητήριο.


 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Πράγματι σύμφωνα με το Ν. 2328/1995 όπως ισχύει σήμερα για την απόδειξη της ιδιότητας του παραγωγού μόνη προϋπόθεση είναι η εγγραφή του στο οικείο Επιμελητήριο.

Επομένως για τον Υπεύθυνο Έργου (1) [project manager] αρκεί και το πιστοποιητικό εγγραφής του οικείου Επιμελητήριου.

 

12.   Ερώτηση:

Ο κάτοχος τίτλου σπουδών από το εξωτερικό, πρέπει να προσκομίσει ισοτιμία πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ναι θα πρέπει να προσκομίσει και την ισοτιμία του πτυχίου/τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

13.   Ερώτηση:


Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται από βεβαιώσεις από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα (πχ. ΟΑΕΕ);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Από την προκήρυξη δεν απαιτείται συγκεκριμένο πιστοποιητικό (βεβαίωση) για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας  παρά μόνο η συμπλήρωση του υποδείγματος 4.3: Βιογραφικό Σημείωμα που εμπεριέχει και την υπεύθυνη δήλωση στο τέλος για την ακρίβεια όλων των στοιχείων.

 

14.   Ερώτηση:

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν ισχύει :

Α. «ως τεχνικά μέλη της Ομάδας Έργου να συμμετέχουν επίσης: ένας διευθυντής φωτογραφίας (3), ένας μοντέρ (4), δύο εικονολήπτες (5), ένας υπεύθυνος σχεδιασμού και επεξεργασίας ήχου (6), ένας σεναριογράφος (7), ένας μεταφραστής -υποτιτλιστής (8), ένας αφηγητής (9), ένας μουσικός συνθέτης (10) και ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ειδικών εφέ (11), με επαγγελματικά προσόντα και κατ’ ελάχιστον εξάμηνη εμπειρία, η οποία να αποκτήθηκε από το 2008 έως σήμερα και η οποία θα προκύπτει από την εργασία τους αθροιστικά σε μήνες.»

 

Ή

             

  Β. «Για το διευθυντή φωτογραφίας (3), το μοντέρ (4), τους δύο εικονολήπτες (5) και τον υπεύθυνο σχεδιασμού και επεξεργασίας ήχου (6), γίνεται αποδεκτό ως ελάχιστο

       επαγγελματικό προσόν η προσκόμιση των αντίστοιχων τίτλων σπουδών ή των αντίστοιχων τίτλων πιστοποίησης ειδικότητας. Θα πρέπει, επίσης, να έχουν κατ’ ελάχιστον εξάμηνη

       εμπειρία, η οποία να αποκτήθηκε από το 2008 έως σήμερα και η οποία θα προκύπτει από την εργασία τους αθροιστικά σε μήνες.

       Για το σεναριογράφο (7), τον μεταφραστή - υποτιτλιστή (8), τον αφηγητή (9), το μουσικό συνθέτη (10) και τον υπεύθυνο επεξεργασίας ειδικών εφέ (11), απαιτείται μόνο η κατ’

       ελάχιστον εξάμηνη εμπειρία, η οποία να αποκτήθηκε από το 2008 έως σήμερα και η οποία θα προκύπτει από την εργασία τους αθροιστικά σε μήνες.»

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όσον αφορά τα «Τεχνικά Μέλη» της Ομάδας του Έργου:

  • για τον διευθυντή φωτογραφίας (3), το μοντέρ (4), τους δύο εικονολήπτες (5), και τον  υπεύθυνο σχεδιασμού και επεξεργασίας ήχου (6), ζητείται η προσκόμιση των αντίστοιχων τίτλων σπουδών ή των αντίστοιχων τίτλων πιστοποίησης ειδικότητας και παράλληλα η κατ’ ελάχιστον εξάμηνη εμπειρία, η οποία να αποκτήθηκε από το 2008 έως σήμερα και η οποία θα προκύπτει από την εργασία τους αθροιστικά σε μήνες.
  • Για το σεναριογράφο (7), το μεταφραστή - υποτιτλιστή (8), τον αφηγητή (9), το μουσικό συνθέτη (10) και τον υπεύθυνο επεξεργασίας ειδικών εφέ (11), ζητείται μόνο η κατ’ ελάχιστον εξάμηνη εμπειρία, η οποία να αποκτήθηκε από το 2008 έως σήμερα και η οποία θα προκύπτει από την εργασία τους αθροιστικά σε μήνες.