9.6.2020

Διακήρυξη Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Ψηφιοποίηση Αρχείου» στο πλαίσιο της Πράξης ακρωνύμιο CULDILE», Τ1ΕΔΚ-03785

Διακήρυξη Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Ψηφιοποίηση Αρχείου» στο πλαίσιο της Πράξης ακρωνύμιο CULDILE», Τ1ΕΔΚ-03785

Περίληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Το κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΠΙΟΠ), ΝΠΙΔ που εδρεύει στην Αθήνα (Αγγ. Γέροντα 6, 105 58, Αθήνα, τηλ.: +30 210 3256922, fax: +30 210 3218145), σε συνέχεια σχετικής απόφασης που ελήφθη κατά την 399η/24.01.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την υποστήριξη της ψηφιοποίησης 100.000 σελίδων τεκμηρίων που βρίσκονται στις συλλογές του  Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ για τις ανάγκες του προγράμματος «Πολιτιστικές διαστάσεις της βαθιάς μάθησης» με το ακρώνυμο «CULDILE» το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» με Κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-03785 και Κωδικό Πράξης 5030959.

O προϋπολογισμός του διαγωνισμού, ανέρχεται στο ποσό των 8.065,50€ πλέον ΦΠΑ ποσού 1.935,50 €, ήτοι στο συνολικό ποσό των 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών.

Τόπος και καταληκτικός χρόνος υποβολής προσφορών: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 09/07/2020 και ώρα 17:00 μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση piop@piraeusbank.gr του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Πληροφορίες: Ιστορικό Αρχείο, Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, κα Ελένη Μπενέκη, τηλ. 2103418062, mail: BenekiE@piraeusbank.gr

Διάρκεια Σύμβασης: 2 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την οριστική παραλαβή.

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού: Για τη λήψη των εγγράφων του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μεταφορτώνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από εδώ.

 

Δημοσιότητα Διαγωνισμού: Η Περίληψη της διακήρυξης καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.piop.gr) στις 09/06/2020.

 

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 13/07/2020 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, Αγγέλου Γέροντα 6, 105 58, Αθήνα.

Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων: Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς πληροφορίες ή διευκρινίσεις μέχρι την Τετάρτη 01/07/2020. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει εγγράφως συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 

Η Διευθύντρια

του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

Αλεξάνδρα Ράπτη